Zloženie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Zamestnanecká časť

01. doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. predseda
02. prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. podpredseda
03. doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. podpredseda
04. doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. tajomník
05. prof. Ing. Otto Ložek, CSc. člen
06. prof. Ing. Marko Halo, PhD. člen
07. doc. Dr. Ing. Milan Macák člen
08. doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. člen
09. doc. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. člen
10. prof. Ing. Peter Strapák, PhD. člen

Študentská časť

11. Ing. Mária Mičiaková (rod. Rušinová) podpredseda
12. Ing. Štefan Baranovič člen
13. Ing. Jakub Blaška člen
14. Ing. Michal Vlček člen
15. Miriama Paulisová člen

Komisie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Legislatívna komisia

01. prof. Ing. Otto Ložek, CSc. predseda
02. doc. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. člen
03. Ing. Mária Mičiaková (rod.Rušinová) člen

Ekonomická komisia

01. prof. Ing. Marko Halo ,PhD. predseda
02. doc. Dr. Ing. Milan Macák, člen
03. Ing. Jakub Blaška člen

Pedagogická komisia

01. prof. Ing. Peter Strapák, PhD. predseda
02. doc.Ing. Juraj Chlpík, PhD. člen
03. Ing. Štefan Baranovič člen

Komisia pre rozvoj

01. prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. predseda
02. doc. Ing.Jozef Gašparík, CSc. člen
03. Miriama Paulisová člen