Zloženie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Zamestnanecká časť

  doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. predseda
  prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. podpredseda
  doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. podpredseda
  doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. tajomník
  prof. Ing. Otto Ložek, CSc. člen
  prof. Ing. Marko Halo, PhD. člen
  doc. Dr. Ing. Milan Macák člen
  doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. člen
  doc. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. člen
  prof. Ing. Peter Strapák, PhD. člen

Študentská časť

    podpredseda
    člen
    člen
                                          člen
    člen

Komisie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Legislatívna komisia

  prof. Ing. Otto Ložek, CSc. predseda
  doc. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. člen
    člen

Ekonomická komisia

  prof. Ing. Marko Halo ,PhD. predseda
  doc. Dr. Ing. Milan Macák, člen
    člen

Pedagogická komisia

  prof. Ing. Peter Strapák, PhD. predseda
  doc.Ing. Juraj Chlpík, PhD. člen
    člen

Komisia pre rozvoj

  prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. predseda
  doc. Ing.Jozef Gašparík, CSc. člen
    člen