Vzdelávacie projekty

 

Názov projektu: Journal of Central European Agriculture

Kontaktná osoba resp. koordinátor projektu: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.

Doba realizácie projektu: od roku 2000 trvá stále

 

Názov programu: Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života

Koordinátor projektu za SPU Nitra: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.

Doba realizácie projektu: 2013 - 2020

Zapojenosť doktorandov do projektu: 1

 

Názov projektu: Welfare, Biotechnology and Quality of Animal Production

Hlavný koordinátor: prof. Dr. Guiseppe Maiorano (Italy), koordinátor za SPU: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., koordinátor za FAPZ: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.

Doba realizácie projektu: od r. 2008 - súčasnosť

Zapojenosť doktorandov do projektu: 4

Pozn. medzinárodný PhD. program na základe uzatvorenej zmluvy medzi SPU, University of Molise (Italy) a UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz (Poland)

 

Názov projektu: LLP/LDV/TOI 2013-1-PT1-LEO05-15535 ECONewFARMERS: Building a future for new farmers in ecological agriculture through vocational training

Kontaktná osoba resp. koordinátor projektu: Ing. Peter Tóth, PhD.

Doba realizácie projektu : 2014-2016

 

Názov projektu CEEPUS-ZooBreeDiv - Šľachtenie, riadenie diverzity a genetika hospodárskych zvierat CIII-SK-0902-00-1415

Kontaktná osoba resp. koordinátor projektu : doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Doba realizácie projektu 2014-2018

Zapojenosť doktorandov do projektu  1