Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa 18.04.2019

o 09.00 h v zasadačke Katedry genetiky a plemenárskej biológie.

 

Program:

  1. 1. Otvorenie zasadnutia
  2. 2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
  3. 3. Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu FAPZ SPU v Nitre
  4. 4. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačného poriadku FAPZ SPU v Nitre
  5. 5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2019 pre FAPZ SPU v Nitre
  6. 6. Rôzne
  7. 7. Záver

 

V Nitre 08.04.2019                                                          doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.

                                                                       predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Späť