Hipológia

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Metóda štúdia: 
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

Uplatnenie absolventa

Študijný program hipológia zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti manažmentu riadenia chovu koní, hipoterapií, jazdectva a praktických zručností potrebných v týchto oblastiach. Systém kvality vzdelávania na FAPZ vytvára pre absolventa veľmi dobré predpoklady pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania (manažment živočíšnej výroby, výživa zvierat a krmivárstvo).

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky o biologických vlastnostiach koní, o genetických a fyziologických aspektoch chovu, o hygiene, výcviku a využití koní, o ich výžive a kŕmení. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov zameraných na biologické, technické a technologicko-ekonomické poznatky v oblasti manažmentu chovu zvierat (jazdectvo I., medicínske aspekty v hipoterapii, história a šľachtenie koní na Slovensku, hiporehabilitácia, manažment chovu koní, testovanie výkonnosti koní, jazdectvo II.).

Cieľom organického prepojenia štúdia biologických, genetických, fyziologických a technologicko-ekonomických disciplín so štúdiom hipológie je vyprofilovať absolventov s vedomosťami, ktoré môže neskôr úspešne využiť pri ďalšom kariérnom raste, či už pokračovaním štúdia na inžinierskom stupni alebo priamo v praxi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie sa vo sfére chovu koní využívajúc rôzne spôsoby testovania ich výkonnosti a využitia vo vzťahu k moderným liečebným metódam prostredníctvom hiporehabilitácie. Absolvent sa uplatní ako súčasť tímov v oblasti chovu koní a vidieckej agroturistiky. Je schopný vytvárať potrebné podmienky pre aplikáciu biotechnologických postupov, realizovať šľachtiteľské programy, zabezpečovať optimalizáciu welfare, výživy zvierat, hygienu a prevenciu chorôb. Dokáže neustále sledovať posledný vývoj vo svojej profesii a organizovať vlastný vývoj a učenie. V spolupráci s manažérmi iných profesií živočíšnej produkcie, poradenstva a servisných služieb dokáže riadiť chov zvierat v smere progresívnej a efektívnej výroby. Je pripravený pre štúdium druhého stupňa v odporúčaných programoch manažment živočíšnej výroby, výživa zvierat a krmivárstvo.

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium (§ 56 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre na základe medzištátnych zmlúv  po úspešnom  absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre na základe medzištátnych zmlúv  po úspešnom  absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.

 

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači sa zúčastnia prijímacieho pohovoru s požadovanými dokladmi. Prijímaní sú podľa umiestnenia v poradovníku zostavenom počítačom na základe výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške. Za základ hodnotenia sa berie výsledok maturitnej skúšky. Pri naplnení požadovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže dekan fakulty prijať ďalších uchádzačov v poradí, ktorí spĺňajú podmienky na alternatívny študijný program.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Klára Vavrišínová, Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre, tel.: 037/6414800,  e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.sk

 

 

Prijímacia skúška

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač o štúdium posiela prihlášku na bakalárske študijné programy. V prihláške uchádzač môže uviesť aj alternatívny študijný program. Súčasťou prihlášky je životopis, overená fotokópia maturitného vysvedčenia u uchádzačov, ktorí maturovali pred rokom 2019 (maturanti z roku 2019 prinesú maturitné vysvedčenie na prijímaciu skúšku). Uchádzači o študijný program hipológia musia doložiť lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania.

Fakulta prihláseným uchádzačom zašle informácie o prijímacom konaní najneskôr do 25. 5. 2019.

Forma prijímacej skúšky

Pohovor

Praktické overenie spôsobilosti: uchádzači o študijný program hipológia musia preukázať praktickú spôsobilosť základnej manipulácie s koňmi.

Termíny

Podanie prihlášky na štúdium

01.01.2019 - 30.04.2019

Konanie prijímacej skúšky

04.06.2019 - 05.06.2019

Prihláška a poplatky

Na výber máte 2 možnosti podania prihlášky:

Papierová forma prihlášky (33,- €)

Elektronická forma prihlášky (31,- €) na študijný program hipológia- externá forma

Poznámka: Do prihlášky nie je potrebné zadávať „Prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy“

 

Elektronickú prihlášku po vyplnení a odoslaní v systéme je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať poštou na adresu uvedenú na konci stránky!!!

 

Povinné prílohy

- maturitné vysvedčenie (uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2019 priložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, maturanti z roku 2019 prinesú  maturitné vysvedčenie na prijímaciu skúšku

- životopis (papierová forma)

- doklad o úhrade poplatku za prihlášku (papierová forma)

- lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania.

 

Ročné školné

Štandardná dĺžka štúdia*: 450,- €

* Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky ŠP vrátane odbornej praxe je v dennej forme štúdia najmenej tri a najviac štyri akademické roky, v externej forme štúdia najmenej štyri a najviac päť akademických rokov.

Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu: 450,- €

 

Poplatok za prijímacie konanie

Papierová forma prihlášky (33,- €): poplatok zaplatíte prostredníctvom  internetbankingu, prípadne bankovým prevodom na pobočke banky

Elektronická forma prihlášky (31,- €): poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške

 

Fakturačné údaje

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

Názov a  adresa príjemcu platby:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76   Nitra

IBAN: SK 4081800000007000066247

Konštantný symbol (KS): 0558

Variabilný symbol (VS): 102900

Špecifický symbol (ŠS): 102900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

Názov a  adresa príjemcu platby:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76   Nitra

IBAN: SK 4081800000007000066247

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07  Bratislava

Konštantný symbol (KS): 0558

Variabilný symbol (VS): 102900

Špecifický symbol (ŠS):  102900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

 

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

 

Študijný plán

Bakalárske štúdium v externej forme trvá 4 akademické roky. Každý akademický rok je rozdelený do dvoch semestrov – zimný semester a letný semester.

 

Plán bakalárskeho štúdia v študijnom programe hipológia - externá forma.