Začal sa nový akademický rok 2016 - 2017

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V aule SPU sa 26. septembra konalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2016 – 2017 na SPU v Nitre, v poradí 64. v etape vývoja našej alma mater.  

V úvode rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., privítal viacerých vzácnych hostí, medzi nimi mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca  Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) v Slovenskej republike Lin Lina, atašé ČĽR v SR Zhanga Jiahuia, čínskeho riaditeľa Konfuciovho inštitútu (KI) v Bratislave prof. Li Qingfenga, slovenskú riaditeľku KI v Bratislave Petru Kotuliakovú, predsedu NSK Milana Belicu, primátora Nitry Jozefa Dvonča a ďalších. Vo svojom príhovore rektor osobitne privítal prvákov, ktorí sa v hojnom počte zúčastnili na slávnostnom otvorení, následne zhodnotil uplynulé obdobie a predstavil ďalšie plány a zámery v rozvoji univerzity. Ako sa vyjadril, v novom akademickom roku chce univerzita pokračovať  v zvyšovaní  kvality vzdelávania, zdokonaľovať systém evalvácie kvality, výkonnosti a kritérií pre hodnotenie pedagogickej činnosti, ako aj v stratégii prípravy a realizácie výučby jedného študijného programu na prvom, resp. druhom stupni štúdia v anglickom jazyku na každej z fakúlt našej univerzity, ako aj na tvorbe spoločných študijných programov. „Chceme  stabilizovať počet študentov aktívnym marketingom s cieľom udržať záujem o štúdium na SPU. Priebežne budeme prehodnocovať efektívnosť každého študijného programu vzhľadom na záujem o daný študijný program, uplatnenie absolventov, ako aj personálne, priestorové a finančné možnosti univerzity,“ povedal rektor. V oblasti výskumu sa SPU sústreďuje na kvalitu a inovácie, o ktoré bude mať záujem prax.  Okrem iného uviedol, že SPU pripravuje celoškolský projekt v partnerstve s TU Zvolen a  podnikmi, s názvom Podpora strategického výskumu zameraného na biodiverzitu a adaptáciu na klimatické zmeny a ich vplyv na environment, ktorého cieľom zo strany žiadateľa (SPU)  bude zriadenie jedinečného špecializovaného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou ako súčasť už existujúceho Výskumného centra AgroBioTech. „Pôjde o integrovanú výskumno-vývojovú základňu s názvom BIODOM s účelovými experimentálnymi bázami a kolekciami potenciálne využiteľných druhov  pre výskum a inovácie v oblasti riešenia nepriaznivých environmentálnych vplyvov vyplývajúcich zo zmenených  klimatických podmienok na biodiverzitu, prírodné a sídelné prostredie, vidiecku krajinu, zdravie obyvateľstva, poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo, ekosystémové služby a ostatné sektory ekonomických činností v kontrolovanom a regulovanom prostredí s možnosťou simulácie stresových faktorov v podmienkach Slovenska,“ povedal rektor.  Tiež informoval, že v ďalších projektoch je žiadateľom iný subjekt a SPU je partnerom. Jedná sa o fakultné projekty. SPU pokračuje v udržateľnosti všetkých projektov podporených zo ŠF v rámci predchádzajúceho programovacieho obdobia 2007 – 2013, ktoré boli realizované v rámci OP Výskum a vývoj a Vzdelávanie.

 

Po príhovore rektora sa slávnostnému auditóriu prihovoril primátor Nitry Jozef Dvonč. Akademickej obci SPU adresoval slová uznania i výzvu študentom, aby i naďalej šírili dobré meno svojej alma mater a mesta Nitry. Auditóriu sa prihovoril aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČĽR v SR Lin Lin, ktorý vyzdvihol spoluprácu s SPU v oblasti výučby čínskeho jazyka, organizovania letných škôl čínskeho jazyka v spolupráci s KI v Bratislave, prípravu otvorenia čínskej triedy na SPU v Nitre.  

Pamätné medaily emeritným pedagogickým pracovníkom

Slávnostnú atmosféru umocnilo odovzdanie pamätných medailí emeritným pedagogickým pracovníkom, ktorí sa svojou prácou významne pričinili o rozvoj a propagáciu SPU v Nitre.

SPU v Nitre vydala novú pamätnú medailu v roku 2016. Autorom návrhu je akademický sochár Marián Polonský, averzom medaily je motív bohyne úrody, ktorá symbolizuje plodnosť zeme. Na návrh jednotlivých fakúlt univerzity, rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., odovzdal pamätné medaily: prof. MVDr. Pavlovi Šťastnému, CSc., ktorého na ocenenie navrhla Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, prof. Ing. Jozefovi Bullovi, DrSc., na návrh Fakulty biotechnológie a potravinárstva,  prof. Ing. Jozefovi Višňovskému, PhD., na návrh Fakulty ekonomiky a manažmentu, prof. RNDr. Zuzane Jurekovej, CSc., na návrh Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Dr.h.c. prof. Ing. Ivanovi Hričovskému, DrSc., na návrh Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Technická fakulta navrhla na ocenenie prof. Ing. Petra Ducha, DrSc., ocenenie In memoriam prebrala jeho dcéra  PhDr. Eva Turčániová.

V mene ocenených sa auditóriu prihovoril prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. „Bez ľudí nič nie je možné dosiahnuť. Veríme, že naše pôsobenie bolo súčasťou zveľaďovania materiálneho a duchovného bohatstva nielen našej univerzity, ale celého Slovenska,“ povedal prof. J. Bulla.

Záver podujatia už tradične obohatil svojím vystúpením FS Zobor, ktorý si v tomto roku pripomenul 60. výročie svojho vzniku. Zahrala Ľudová hudba FS Zobor pod vedením Ondreja Debrecéniho ml. s primášom Jánom Gorduličom, dievčenské piesne z Tekovskej oblasti zaspievala Ing. Petra Hýžďalová Zaujecová, PhD.

 

Ocenený emeritný  pedagogický pracovník FAPZ: prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc. 

prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc. 

Prof. P. Šťastný nastúpil na Agronomickú fakultu VŠP v roku 1971. Vedeckú prípravu ukončil v roku 1979, habilitoval sa v roku 1980 a v roku 2003 bol menovaný za profesora. Pre prax pripravil 182 diplomantov a 13 doktorandov. Vo vedeckej príprave pôsobil ako školiteľ a člen komisií na AF, FAPZ a UVL v Košiciach a VÚŽV v Nitre a neskôr ako garant odboru a predseda celoštátnej skúšobnej komisie pre PhD. štúdium. Počas 44 rokov bol gestorom pre mnohé predmety. Po roku 1990 ako prodekan pre pedagogickú činnosť (1990 – 1994)  a dekan AF (1994 – 1997) spolutvoril nové študijné odbory (vedecká výživa ľudí, všeobecné poľnohospodárstvo), podieľal sa na reštrukturalizáciu štúdia a inicioval tvorbu kreditného flexibilného systému štúdia. V rokoch 1990 -  2009 pôsobil ako vedúci KPCHR,KVD FAPZ. Pedagogickú činnosť realizoval aj mimo SPU. Nespočetné množstvo prednášok z odbornej problematiky predniesol pre pracovníkov rezortu.  Intenzívne spolupracoval aj s českými poľnohospodárskymi VŠ a  Veterinárnou a farmaceutickou univerzitou v Brne, za čo mu bolo udelené jej najvyššie vyznamenanie Přibylova medaila. Za spoluprácu s UVL v Košiciach mu udelila univerzita v roku 2006 Zlatú medailu. V roku 2003 a 2006 mu minister školstva SR udelil Medailu sv. Gorazda za podiel na rozvoji VŠ SR. Prof. P. Šťastný Je nositeľom Zlatej medaily SPU a iných rezortných a mimorezortných ocenení. Bol odborným garantom inseminácie prasníc na Slovensku, zakladateľom prvej Inseminačnej stanice ošípaných a Inseminačnej stanice baranov. V roku  1976 zaviedol v SR ultrazvukovú diagnostiku gravidity ošípaných a oviec. Venoval sa ako spoluriešiteľ medzidruhovému kríženiu zubra európskeho a hovädzieho dobytka, pri ktorom dosiahol medzinárodne uznávané výsledky.  Časť  jeho vedeckovýskumnej činnosti (VVČ) bola venovaná aj ekologickým otázkam súvisiacich s exhalátmi tepelnej elektrárne ENO a v poslednom období otázkam alimentárnych disproporcií zvierat a reprodukčnému procesu aj v súvislosti s imunitou mláďat. Na prezentáciu domácich a zahraničných aktuálnych výsledkov VVČ organizoval 19 medzinárodných vedeckých konferencií o reprodukcii zvierat. Vďaka tejto činnosti je aj členom  medzinárodnej organizácie ESDAR (European Society for Domestic animals Reproduction). Pravidelne v rámci aktuálnych možností aj dosiahnuté výsledky publikoval vo vedeckých a odborných časopisoch (učebnice (6) a monografie(15),vedecké články v karentovaných časopisoch (21), vedecké články v nekarentovaných časopisoch (42),vedecké články v zborníkoch  z  medzinárodných a domácich konferencií .Je autorom a nositeľom 5 štúdií, autorských osvedčení. Bol členom 10 vedeckých rád VŠ a VÚ, oponentských rád, oponentom ašpirantských a doktorandských prác, habilitačných komisií a inauguračných komisií ako člen a predseda, redakčnej rady. Vypracoval množstvo recenzných posudkov na vedecké práce uverejnené doma aj v zahraničí, na vedecké a výskumné zámery a projekty (42). Bol členom kolektívu projektu ECOVA na FAPZ. V rokoch 1991 – 2015 bol členom medzinárodného výboru Agrofilmu . Je zakladateľ Klubu dekanov fakúlt VŠ SR (1996) a doživotný čestný predseda klubu. V 2. volebnom období bol poslanec NR SR (1998-2002). V rokoch 2006 - 2010 pôsobil ako člen Akademického senátu SPU v Nitre.

Späť