Rektorka odovzdala dekréty aj trom novým docentom z FAPZ

vložil: Jozef Polák

Po predchádzajúcom schválení vo Vedeckej rade príslušnej fakulty SPU v Nitre, bol vedecko-pedagogický titul docent priznaný: doc. Mgr. Petrovi Juhásovi, PhD., z Katedry špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, (habilitoval sa v študijnom odbore 6.1.4 Špeciálna živočíšna produkcia), doc. Ing. Michalovi Rolincovi, PhD., z Katedry výživy zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, (habilitoval sa v študijnom odbore 6.1.12 Výživa), doc. Ing. Petrovi Tóthovi, PhD., z Katedry ochrany rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, (habilitoval sa v študijnom odbore 6.1.16 Ochrana rastlín).

Vymenovaným zablahoželala rektorka doc. Klaudia Halászová a popriala im mnoho ďalších tvorivých úspechov, aby aj naďalej boli prínosom pre svoje fakulty a univerzitu.

docenti

Noví docenti (zľava): J. Horák, M. Tóth, M. Rolinec, A. Mendelová, A. Bobková, P. Juhás, J. Mezey, G. Kuczman

Foto: Veronika Fusková

Späť