FAPZ SPU v Nitre má dvoch nových emeritných profesorov

vložil: Jozef Polák

Z rúk rektorky doc. Klaudie Halászovej si 25. februára prevzali  menovací dekrét o udelení  čestného titulu „profesor emeritus“  štyria odborníci SPU v Nitre, z toho dvaja z našej fakulty.

Vedecká rada SPU schválila návrhy fakúlt na udelenie čestných titulov 11. decembra 2018. 

Do spoločnosti  emeritných profesorov SPU v Nitre  vstúpil a menovací dekrét si prevzal  prof. RNDr. Milan Bežo, CSc., a prof. Ing. Otto Ložek, CSc., obaja odborníci z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD., z Technickej fakulty.

Ako sa vyjadrila rektorka doc. K. Halászová, čestný titul „profesor emeritus“ je  výrazom  uznania  odborných a ľudských kvalít. Univerzita tak nestráca kontakt s odborníkmi, ktorých renomé šíri dobré meno školy.

Pre nových emeritných profesorov je prevzatie  menovacieho dekrétu  výzvou k ďalšej spolupráci.

Späť