Animal Science Days 2018, 26. – 28. 9. 2018 Piešťany, Slovensko – sympózium pre mladých vedcov a mladých „mysľou“

vložil: Jozef Polák

Tento rok pripadlo v rámci cyklu organizovanie 26. konferencie ASD 2018 Slovensku. Katedra genetiky a plemenárskej biológie spolu s riadiacim výborom konzorcia, ktorý ďalej zahŕňa partnerské pracoviská z univerzít v Kaposvári, Záhrebe, Osijeku, Ľubľane, Viedni, Padove a Prahe schválil miesto a čas konania konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 26. – 28. septembra 2018 v Piešťanoch. Súčasťou programu konferencie boli aj postgraduálne kurzy, pričom jeden z nich bol zameraný na prácu s celogenomovými dátami pod vedením Ing. Niny Moravčíkovej z SPU (ďalší lektori: doc. Mészáros, Dr. Khayatzadeh) a druhý na hodnotenie welfare v podmienkach intenzívnej výroby mlieka ako súčasť LCA (Life cycle management) pod vedením prof. Enrica Sturara z Padovy (ďalší lektori: Dr. Marco Berton, doc. Kasarda). Kurzy boli organizované deň pred začiatkom konferencie 25. 9. 2018 a privítali až 35 účastníkov.  Práca s celogenomovými dátami bola zameraná na identifikáciu selekčných signálov ako aj globálnej a lokálnej admixie. Účastníci druhého kurzu zo zahraničia obdivovali úroveň a manažment na farme PD Kočín – Šterusy, ktorú navštívili v rámci praktického zhodnotenia welfare.

Celá konferencia sa konala v Piešťanoch, v priestoroch hotela Magnólia, ktorý profesionálne zabezpečil potreby konferencie a účastníkov.

Vedecký program konferencie bol rozdelený do troch sekcií a posterovej sekcie. Celkový počet účastníkov bol 85, ktorí prezentovali príspevky v podobe 27 vystúpení a 33 posterov. Rokovanie konferencie otvoril príhovorom doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. dekan FAPZ. Konferencia mala samostatne dve plenárne sekcie, v rámci ktorých odznelo 6 pozvaných prednášok. Ako prvá odznela prednáška doc. Candráka o budúcnosti genomického hodnotenia hospodárskych zvierat. Nasledovala prednáška prof. Potočnika zo Slovinska o súčasnosti a budúcnosti genetického hodnotenia v chove koní, po ktorej doc. Vostrý z Prahy, prezentoval významné zistenia hodnotenia diverzity koní v ČR. Plenárnu sekciu doplnil doc. Nagy z Maďarska s prednáškou o úrovni šľachtenia, pričom prezentoval najnovšie zistenia v chove králikov. Plenárna sekcia pokračovala príspevkami sponzorov, genomickej firmy NEOGEN, a výživárskej firmy BIOMIN, ktoré presne zapadli do konceptu konferencie.

Nosnými témami boli genomika, šľachtenie zvierat, biodiverzita, kvalita potravinových zdrojov, environmentálne a ekonomické aspekty výroby,  a produkcia mlieka, mäsa, vajec, či už z pohľadu výrobcu, spotrebiteľa alebo spracovateľa. Príspevky zahŕňali spolu 9 živočíšnych druhov (dobytok, ovce, kozy, ošípané, kone, hydinu, králiky, jelene a včely). Na priebehu konferencie sa pozitívne podieľali aj predsedajúci sekcií, ktorých bolo spolu 14.

Na zasadaní koordinačného výboru bola formálne ustanovená riadiaca komisia v zložení: doc. Radovan Kasarda(SK): výkonný koordinátor, doc. Vostrý (CZ): 1.vice-koordinátor a prof. Cassandro (IT): 2.vice-koordinátor. Zároveň bolo schválené miesto konania budúceho ročníka, Praha, Česká republika. Konferencia sa bude konať v dňoch 18. – 19. septembra 2019.

Poďakovanie patrí dekanovi FAPZ za podporu pri organizácii konferencie, všetkým kolegom z katedry ako aj kolegom, ktorí sa nebáli a prišli prezentovať výsledky svojich výskumov a vypočuť si kolegov zo zahraničia, či už z katedry veterinárskych disciplín, katedry špeciálnej zootechniky, katedry výživy zvierat alebo katedry hydinárstva a malých HZ.

Bola to pre každého výzva a zároveň príležitosť odprezentovať nielen seba ale aj  Slovensko,  univerzitu a fakultu. Na základe ohlasov zo zahraničia sa to podarilo.

 

Späť