Študenti FAPZ na terénnom cvičení

vložil: Jozef Polák

V pondelok 15.10.2018 sa študenti  1. ročníka inžinierskeho štúdia študijných programov Manažment rastlinnej výroby, Genetické technológie v agrobiológii a Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zúčastnili terénneho cvičenia na Výskumno-šľachtiteľskej stanici  Vígľaš-Pstruša.  Vedúci stanice Ing. Peter Hozlár, PhD., predstavil študentom novošľachtenie ozimnej a jarnej pšenice, ovsa siateho ozimného a jarného, plevnatého i nahého a tritikale a udržovacie šľachtenie pšenice, ovsa siateho, ďateliny lúčnej a ľadenca rožkatého. Študenti si v rámci predmetov „Semenárstvo rastlín“ a „Pokusníctvo a biometrika“ prezreli poľné pokusy  novošľachtenia a udržovacieho šľachtenia ozimnej pšenice, prezreli si čističku osív a zoznámili sa s mechanizáciou určenou pre výsevy a zber poľných pokusov.

Späť