Všeobecné poľnohospodárstvo

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Metóda štúdia: 
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

Uplatnenie absolventa

Študijný program všeobecné poľnohospodárstvo zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti rastlinnej a živočíšnej produkcie a praktických zručností potrebných v týchto oblastiach. Systém kvality vzdelávania na FAPZ vytvára pre absolventa veľmi dobré predpoklady pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania (manažment živočíšnej výroby, manažment rastlinnej výroby, výživa zvierat a krmivárstvo, genetické technológie v agrobiológii, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka).

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky z botaniky, zoológie, fyziológie, mikrobiológie, morfológie stavovcov a genetiky. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov zameraných na starostlivosť a riadenie chovu hospodárskych zvierat a rastlinnej výroby (všeobecná zootechnika, všeobecná rastlinná výroba, všeobecná reprodukcia zvierat, všeobecná zoohygiena, manažment živín v agroekosystéme, ochrana a tvorba životného prostredia, výživa zvierat, mechanizácia poľnohospodárskej výroby, manažment ochrany rastlín, poľovníctvo).

Cieľom organického prepojenia štúdia biologických, biochemických a technicko-ekonomických disciplín so štúdiom rastlinnej a živočíšnej produkcie je vyprofilovať absolventov s vedomosťami, ktoré môže neskôr úspešne využiť pri ďalšom kariérnom raste, či už pokračovaním štúdia na inžinierskom stupni alebo priamo v praxi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie sa sfére poľnohospodárskej výroby. Absolvent sa uplatní ako súčasť tímov v technicko-ekonomickom sektore poľnohospodárskych podnikov orientovaných na rastlinnú a živočíšnu produkciu, potravinárstva, či v obchode samotnom. Je schopný riadiť a starať sa o vlastnú rastlinnú a živočíšnu výrobu ako farmár. Je pripravený pre štúdium druhého stupňa v odporúčaných programoch manažment živočíšnej výroby, manažment rastlinnej výroby, výživa zvierat a krmivárstvo, genetické technológie v agrobiológii, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Podmienky prijatia

Študijný program všeobecné poľnohospodárstvo zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti rastlinnej a živočíšnej produkcie a praktických zručností potrebných v týchto oblastiach. Systém kvality vzdelávania na FAPZ vytvára pre absolventa veľmi dobré predpoklady pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania (manažment živočíšnej výroby, manažment rastlinnej výroby, výživa zvierat a krmivárstvo, genetické technológie v agrobiológii, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka).

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky z botaniky, zoológie, fyziológie, mikrobiológie, morfológie stavovcov a genetiky. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov zameraných na starostlivosť a riadenie chovu hospodárskych zvierat a rastlinnej výroby (všeobecná zootechnika, všeobecná rastlinná výroba, všeobecná reprodukcia zvierat, všeobecná zoohygiena, manažment živín v agroekosystéme, ochrana a tvorba životného prostredia, výživa zvierat, mechanizácia poľnohospodárskej výroby, manažment ochrany rastlín, poľovníctvo).

Cieľom organického prepojenia štúdia biologických, biochemických a technicko-ekonomických disciplín so štúdiom rastlinnej a živočíšnej produkcie je vyprofilovať absolventov s vedomosťami, ktoré môže neskôr úspešne využiť pri ďalšom kariérnom raste, či už pokračovaním štúdia na inžinierskom stupni alebo priamo v praxi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie sa sfére poľnohospodárskej výroby. Absolvent sa uplatní ako súčasť tímov v technicko-ekonomickom sektore poľnohospodárskych podnikov orientovaných na rastlinnú a živočíšnu produkciu, potravinárstva, či v obchode samotnom. Je schopný riadiť a starať sa o vlastnú rastlinnú a živočíšnu výrobu ako farmár. Je pripravený pre štúdium druhého stupňa v odporúčaných programoch manažment živočíšnej výroby, manažment rastlinnej výroby, výživa zvierat a krmivárstvo, genetické technológie v agrobiológii, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Prijímacia skúška

Študijný program všeobecné poľnohospodárstvo zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti rastlinnej a živočíšnej produkcie a praktických zručností potrebných v týchto oblastiach. Systém kvality vzdelávania na FAPZ vytvára pre absolventa veľmi dobré predpoklady pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania (manažment živočíšnej výroby, manažment rastlinnej výroby, výživa zvierat a krmivárstvo, genetické technológie v agrobiológii, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka).

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky z botaniky, zoológie, fyziológie, mikrobiológie, morfológie stavovcov a genetiky. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov zameraných na starostlivosť a riadenie chovu hospodárskych zvierat a rastlinnej výroby (všeobecná zootechnika, všeobecná rastlinná výroba, všeobecná reprodukcia zvierat, všeobecná zoohygiena, manažment živín v agroekosystéme, ochrana a tvorba životného prostredia, výživa zvierat, mechanizácia poľnohospodárskej výroby, manažment ochrany rastlín, poľovníctvo).

Cieľom organického prepojenia štúdia biologických, biochemických a technicko-ekonomických disciplín so štúdiom rastlinnej a živočíšnej produkcie je vyprofilovať absolventov s vedomosťami, ktoré môže neskôr úspešne využiť pri ďalšom kariérnom raste, či už pokračovaním štúdia na inžinierskom stupni alebo priamo v praxi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie sa sfére poľnohospodárskej výroby. Absolvent sa uplatní ako súčasť tímov v technicko-ekonomickom sektore poľnohospodárskych podnikov orientovaných na rastlinnú a živočíšnu produkciu, potravinárstva, či v obchode samotnom. Je schopný riadiť a starať sa o vlastnú rastlinnú a živočíšnu výrobu ako farmár. Je pripravený pre štúdium druhého stupňa v odporúčaných programoch manažment živočíšnej výroby, manažment rastlinnej výroby, výživa zvierat a krmivárstvo, genetické technológie v agrobiológii, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Termíny

Podanie prihlášky na štúdium

01.01.2019 - 30.04.2019

Konanie prijímacej skúšky

04.06.2019 - 05.06.2019

Prihláška a poplatky

Na výber máte 2 možnosti podania prihlášky:

Papierová forma prihlášky (33,- €)

Elektronická forma prihlášky (31,- €) na študijný program všeobecné poľnohospodárstvo - externá forma

Poznámka: Do prihlášky nie je potrebné zadávať „Prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy“

 

Elektronickú prihlášku po vyplnení a odoslaní v systéme je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať poštou na adresu uvedenú na konci stránky!!!

 

Povinné prílohy

- maturitné vysvedčenie (uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2019 priložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, maturanti z roku 2019 prinesú maturitné vysvedčenie na prijímaciu skúšku)

- životopis (papierová forma)

- doklad o úhrade poplatku za prihlášku (papierová forma)

 

Ročné školné

Štandardná dĺžka štúdia*: 400,- €

* Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky ŠP vrátane odbornej praxe je v dennej forme štúdia najmenej tri a najviac štyri akademické roky, v externej forme štúdia najmenej štyri a najviac päť akademických rokov.

Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu: 400,- €

 

Poplatok za prijímacie konanie

Papierová forma prihlášky (33,- €): poplatok zaplatíte prostredníctvom  internetbankingu, prípadne bankovým prevodom na pobočke banky

Elektronická forma prihlášky (31,- €): poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške

 

Fakturačné údaje

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

Názov a  adresa príjemcu platby:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76   Nitra

IBAN: SK 4081800000007000066247

Konštantný symbol (KS): 0558

Variabilný symbol (VS): 102900

Špecifický symbol (ŠS): 102900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

Názov a  adresa príjemcu platby:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76   Nitra

IBAN: SK 4081800000007000066247

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07  Bratislava

Konštantný symbol (KS): 0558

Variabilný symbol (VS): 102900

Špecifický symbol (ŠS):  102900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

 

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

Študijný plán

Bakalárske štúdium v externej forme trvá 4 akademické roky. Každý akademický rok je rozdelený do dvoch semestrov – zimný semester a letný semester.

Plán bakalárskeho štúdia v študijnom programe všeobecné poľnohospodárstvo - externá forma.