Prihlasovanie na mobility zamestnancov Erasmus+ 2018/19

VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ MOBILITY ZAMESTNANCOV

VÝUČBA A ŠKOLENIE NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

 

PRIHLÁŠKA musí obsahovať:

  • Program mobility v anglickom alebo slovenskom jazyku podľa krajiny mobility, ktorý musí byť podpísaný uchádzačom a vedúcim jeho pracoviska na SPU, (bližšie informácie sú na: http://www.uniag.sk/sk/pred-mobilitou-4953/ ).
  • Stručný životopis záujemcu v slovenskom jazyku.

 

Kompletné dokumenty doručte do Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov, Pavilón AE, 3.poschodie do 19.4.2018.

 

Výberové konanie prebieha v súlade s Usmernením rektora č. 2/2016 a Smernicou č. 7/2016.

Kritériá výberu: hlavným kritériom je kvalita predloženého programu výučby alebo pracovného plánu s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre fakultu/univerzitu, v prípade zhodného hodnotenia sa uplatňujú nasledovné kritériá:

  • Kvalita predloženého programu výučby alebo pracovného plánu s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre fakultu/celouniverzitné pracovisko /univerzitu, 
  • Prioritu má zamestnanec, ktorý sa na mobilite v aktuálnom resp. predchádzajúcom akademickom roku nezúčastnil, 
  • V prípade mobility zamestnanca za účelom školenia má prioritu nepedagogický zamestnanec pred pedagogickým, 
  • V prípade, mobility zamestnanca za účelom výučby má prioritu učiteľ, ktorý na SPU vyučuje aj v anglickom jazyku, 
  • Prioritu má mobilita do krajín kde je vyučovacím resp. komunikačným jazykom anglický jazyk, prípadne iný svetový jazyk, 
  • Prioritu má zamestnanec, ktorý má pracovný pomer na plný úväzok.

Kompletné informácie nájdete na:

http://www.uniag.sk/sk/erasmus-mobility-zamestnancov-na-vyucbu-a-skolenie/

 

 

Späť