P o z v á n k a na ustanovujúce zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

 

V Nitre 29.10.2018                          Novozvoleným členom AS FAPZ

 

P o z v á n k a na ustanovujúce zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre,
ktoré sa bude konať dňa 5.11.2018 (pondelok) o 10:00 hod.
v zasadačke Katedry genetiky a plemenárskej biológie

 

Program:

 1. 1.Otvorenie zasadnutia.
 2. 2.Výsledky volieb do AS FAPZ SPU v Nitre z 10.10.2018.
 3. 3.Sľub členov AS FAPZ.
 4. 4.Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
 5. 5.Voľba predsedu AS FAPZ.
 6. 6.Voľba podpredsedov AS FAPZ.
 7. 7.Voľba tajomníka AS FAPZ.
 8. 8.Voľba pracovných komisií AS FAPZ.
 9. 9.Voľba predsedov pracovných komisií AS FAPZ.
 10. 10.Voľba zástupcu FAPZ do Rady vysokých škôl.
 11. 11.Určenie riadneho termínu zasadnutia AS FAPZ.
 12. 12.Vyhlásenie termínu voľby a organizačné zabezpečenie voľby kandidáta na dekana FAPZ.
 13. 13.Rôzne.
 14. 14.Záver.

 

doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD. predseda FZVK FAPZ

Štatút FAPZ, Rokovací poriadok AS FAPZ a Zásady volieb do AS FAPZ sa nachádzajú
na webovom sídle FAPZ.

Späť