Výskum

Vzhľadom na široké  spektrum problémov vyplývajúcich z vedeckej profilácie, sa pracovníci katedry vo vedecko-výskumnej práci orientujú na:

–        výskum floristicko-produkčných zmien rôznych typov permanentných a siatych (dočasných) trávnych porastov (TP) modifikovanou pratotechnikou,

–        renováciu TP v určitej časovej perióde,

–        udržateľnú exploatáciu trávnych ekosystémov,

–        obnovu opustených a ruderalizovaných trávnych stanovíšť,

–        procesy samozatrávnenia zanedbaných TP a orných pôd s možnosťami ich usmernenia,

–        mimoprodukčné funkcie antropogénne využívaných TP,

–        hodnotenie a porovnávanie kvalitatívnych parametrov krmív štandardnými európskymi metódami,

–        výskum netradičných kŕmnych plodín a ich ďalšej exploatácie v poľnohospodárskej praxi,

–        produkčný proces a kvalitu krmív z hlavných leguminóz (Medicago sativa, Trifolium pratense),

–        tvorbu biomasy pri rôznom ošetrovaní TP bez krmovinárskeho využitia,

–        input energie do trávnych ekosystémov a krmovín na ornej pôde a jeho kvantifikáciu,

–        trávnikársky výskum vzhľadom na jeho prudký rozvoj v európskom a svetovom meradle.