O katedre

Medzi prvé ústavy novovzniknutej Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach (1946) patril aj Ústav lúkarstva, pasienkarstva a horského poľnohospodárstva založený októbri 1947. Po ustanovení dvoch samostatných katedier na Fakulte poľnohospodárskeho inžinierstva, bol ústav v roku 1950 organizačne začlenený do Katedry rastlinnej produkcie. Po zrušení Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach uznesením vlády ČSR č. 30 z 8.júla 1952 bola vytvorená  samostatná Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre.

V školskom roku 1952/53 začali pôsobiť v Nitre popri Katedre rastlinnej výroby aj ďalšie nové katedry a medzi nimi aj Katedra krmovinárstva. Pod týmto názvom katedra pôsobila až do roku 2003, kedy bola premenovaná na Katedru trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín a pod týmto názvom pôsobí doteraz.

Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín sa zaoberá pestovateľskými systémami na poľnohospodárskej pôde v nížinách, podhorských a horských oblastiach v kontexte s výrobou krmív pre polygastrické zvieratá. Prezentuje pracovisko pre štúdium a využitie biotopu trávnych porastov v leso-poľnohospodárskej krajine, zamerané na tvorbu primárnej produkcie a jej kvalitu z trvalých a siatych trávnych porastov vrátane účelových trávnikov a kŕmnych plodín pestovaných na ornej pôde.