Výskum

Pracovníci katedry sa vo vedecko – výskumnej práci orientujú na:

-         hodnotenie kvality vody v rôznych biotopoch chránených mokradí v Slovenskej republike,

-         vplyv rôznych ekosystémov na kvalitu vody vo vodných tokoch,

-         makrozoobentos ako indikátor kvality povrchových vôd,

-         dynamikou dusíka v pôde v súvislosti s tendenciou udržateľného poľnohospodárstva a globálnou zmenou klímy,

-         dynamiku zmien vybraných frakcií síry v pôde,

-         diverzita epigeických skupín s dôrazom na čeľaď Carabidae v poľnohospodárskych a prírodných ekosystémoch,

-         vplyv potenciálne toxických prvkov na životné prostredie, so zameraním sa na štúdium sedimentačného prostredia vodných tokov a nádrží,

-         funkčná diverzita pestríc (Diptera, Syrphidae) v ekosystémoch poľnohospodárskej krajiny.