O katedre

História vzniku katedry súvisí s príchodom VŠP do Nitry v roku 1952, keď v rámci Katedry všeobecnej zootechniky začal pracovať Ústav zoológie. Samotná Katedra zoológie vznikla v roku 1954. Jej činnosť trvala do roku 1972. V uvedenom roku sa integrovala s Katedrou chovu drobných hospodárskych zvierat a vznikla Katedra hydinárstva a zoológie, ktorá trvala do roku 1977. V roku 1977 sa katedra rozdelila na dve pôvodné katedry. Katedra zoológie sa spojila s Katedrou botaniky a súčasne bola do novej katedry začlenená disciplína Ochrana a tvorba životného prostredia. Táto pod názvom Katedra biológie krajiny a životného prostredia trvala do roku 1982. V roku 1982 sa rozdelila na Katedru botaniky a zvyšná časť katedry sa zlúčila s Katedrou mikrobiológie. Vznikla Katedra ochrany životného prostredia a mikrobiológie, ktorá pôsobila do roku 1990. V roku 1990 sa rozdelila na Katedru ochrany životného prostredia a zoológie a Katedru mikrobiológie. V roku 2002 sa zmenil jej názov na Katedru environmentalistiky a zoológie. Pod týmto názvom funguje doteraz.

            Katedra sa profiluje ako pracovisko zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia a zoológiu. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia sa zaoberá pôdou vodou, ovzduším, ako základnými zložkami životného prostredia, ochranou prírody a krajiny, opatreniami na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability krajiny,  dopadmi ľudskej činnosti,  predovšetkým poľnohospodárstva na životné prostredie a monitoringom životného prostredia.

V zoológii sa pozornosť venuje taxonómii a bionómii jednotlivých druhov s dôrazom na ich postavenie a význam v konkrétnej spoločenskej a poľnohospodárskej praxi.  Získané poznatky majú dopad nielen v teoretickej rovine, ale aj v priamej ochrane jednotlivých skupín živočíchov a ich prirodzeného prostredia.