Zasadnutie akademickej obce Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0


Zasadnutie akademickej obce Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Dňa 13.apríla 2017 sa  v posluchárni A - 01 uskutočnilo zasadnutie akademickej obce Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Zasadnutie otvoril a viedol predseda akademického senátu fakulty doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. Hlavnými bodmi zasadnutia bolo prednesenie „Správy o činnosti AS FAPZ SPU v Nitre za rok 2016” (predseda akademického senátu fakulty, doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. ) a prednesenie “Správy o činnosti  FAPZ SPU v Nitre v roku 2016” (dekan fakulty). Dekan fakulty doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.) vo svojom vystúpení zhodnotil najdôležitejšie udalosti a aktivity FAPZ v oblasti výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, v oblasti zahraničných vzťahov a spolupráce s odbornou verejnosťou a uviedol prehľad o hospodárení fakulty v roku 2016. K uvedením správam a k aktuálnej situácii na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre prebehla diskusia prítomných členov akademickej obce s vedením fakulty a vedením akademického senátu.

 

Späť