Zástupcovia našej fakulty na stredných školách

vložil: Jozef Polák

Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým medzníkom živote väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú univerzitu a fakultu si podajú prihlášky.

V nadväznosti na  3. ročník interaktívnej a prezentačnej výstavy pomaturitného a celoživotného vzdelávania „Kam na vysokú 2018“, ktorá sa konala v šiestich krajských mestách (Trnava 30.1., Nitra 31.1., Žilina 1. 2., Banská Bystrica 6. 2., Prešov 7. 2. a Košice 8. 2.)  a s cieľom priblížiť stredoškolákom štúdium na našej „alma mater“, sa  pedagógovia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre  zúčastnili propagačných náborov žiakov študujúcich na stredných školách (Stredná odborná škola Pruské, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, Stredná odborná škola potravinárska Nitra,  Stredná odborná škola Banská Bystrica, Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen, Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa, Technická akadémia  Zvolen, Gymnázium Ľudovíta Štúra  Zvolen, Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica, Stredná odborná škola polytechnická  Zlaté Moravce, Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce, Spojená škola Nitra (Hotelová akadémia, Stredná priemyselná škola potravinárska a Športové gymnázium), Gymnázium Snina, Gymnázium Stropkov, Stredná odborná škola Šaľa, Stredná odborná škola rozvoja vidieka Dunajská Streda a niektorých iných).

  Prítomným záujemcom boli poskytnuté plnohodnotné informácie o  akreditovaných študijných programoch, ponúkaných v akademickom roku 2018 - 2019 a to nielen na úrovni bakalárskych študijných programov, ale aj  chronologicky nadväzujúcich inžinierskych a doktorandských študijných programov.

Prítomní stredoškoláci boli zároveň informovaní o priebehu prijímacieho konania, termínoch podávania tlačených a elektronických formulárov prihlášok a  vysokoškolskej legislatíve. 

Najčastejšie kladené otázky  prítomných uchádzačov boli zamerané o záujem absolventov zo strany zamestnávateľov, možnosti ubytovania, ponuku zahraničných mobilít, na možnosti využívania výpočtovej techniky v rámci výučby, ako aj internetové pripojenie na študentských domovoch, na účasť pri riešení aktuálnych výskumných problémov s možnosťou ďalšieho ich odborného rastu v priebehu doktorandského štúdia a  na pestrosť študentského života s možnosťami kultúrneho a športového vyžitia sa.

Späť