Výsledok volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre

vložil: Jozef Polák

Vážení členovia akademickej obce a zamestnanci FAPZ SPU v Nitre, dovoľujem si Vám oznámiť výsledok volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre. Vo voľbách kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre, ktoré sa uskutočnili 28. 11. 2018 na zasadnutí AS FAPZ SPU v Nitre, bol v prvom kole tajných volieb jednomyseľne zvolený za kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2019 - 2023 doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.   

 

Blahoželáme

 

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.

predseda AS FAPZ SPU v Nitre

Späť