Tartu Estónsko 2017

vložil: Jozef Polák

V dňoch 21. až 25. novembra 2017 sa pracovníci KFR FAPZ (K. Olšovská, M. Živčák a O. Sytar) zúčastnili odborného tématického workshopu s názvom „Plant Phenotyping Workshop: integrating European plant phenotyping community“ organizovaného a podporovaného medzinárodnou sieťou pre fenotypovanie EMPHASIS, ako aj medzinárodným projektom Horizon-u 2020 s názvom European Plant Phenotyping Network 2020 (EPPN2020), ktorého je SPU v Nitre participantom. Cieľom bol prístup k najnovším informáciám k sieťovaniu európskych pracovísk vrámci automatizovaného fenotypovania rastlín, k tvorbe a manažmentu dát a ich integrácie s genetickými a genomickými údajmi, ale aj k potrebám fenotypovania poľnohospodárskych plodín pre poľnohospodárstvo ovplyvnené klimatickou zmenou a abiotickými stresmi. Pracovníci KFR aktívne vystúpili na workshope s prednáškou (M. Živčák) a postermi (K. Olšovská, O. Sytar), v ktorých informovali o dosiahnutých experimentálnych výsledkoch, ako aj o stave a pripravenosti fenotypovacieho laboratória na SPU v Nitre plniť ciele projektu EPPN2020 a školiť záujemcov zo zahraničných inštitúcií v tejto oblasti.

Späť