Stretnutie odborníkov na opeľovačov v Holandsku

vložil: Jozef Polák

SUPER-B je projektom v rámci podpornej schémy COST, ktorý v rokoch 2014 až 2018 spájal vedecké pracoviská a občianske združenia zapojené do ochrany a udržateľného riadenia ekosystémových služieb poskytovaných opeľovačmi. SUPER-B využíva existujúce a nové vedecké poznatky za účelom vypracovania stratégií pre  ochranu opeľovačov. Hlavnými cieľmi boli a sú:

- identifikácia úlohy opeľujúceho hmyzu v poľnohospodárstve a iných ekosystémoch;

- stanovenie postupov na zmiernenie úbytku opeľovačov;

- identifikácia dôležitých faktorov, ktoré spôsobujú pokles populácie včelstiev, ako aj voľne žijúcich druhov opeľujúceho hmyzu.

Odborné konzorcium SUPER-B má v súčasnosti členov z 36 prevažne európskych krajín, viac informácii je dostupných na stránke www.superb-project.eu. Keďže v apríli 2018 bola činnosť projektu formálne ukončená, posledné stretnutie Riadiaceho výboru projektu SUPER-B sa konalo v dňoch 20. až 21. marca v holandskom meste Leiden, sídle Centra biodiverzity Naturalis, ktoré je pracoviskom prof. Koosa Biesmeijera, predsedu tohto projektu. Slovensko bolo zastúpené doc. Róbertom Chlebom z FAPZ SPU v Nitre. Na stretnutí boli vyhodnotené výsledky 4-ročnej činnosti projektu, ako boli organizovanie workshopov, letných škôl, stretávanie odborníkov a prípravu spoločných článkov a stanovísk týkajúcich sa ochrany opeľovačov. Výsledkami členstva zástupcov FAPZ v tomto COST projekte budú dve spoločné vedecké publikácie, ktoré sa zaoberajú dopadmi tzv. greeningových opatrení na opeľovačov ako aj vyhodnoteniu prínosu včiel pre poľnohospodársku krajinu. Za povšimnutie určite stojí aj Záverečná hodnotiaca správa o opeľovačoch, opeľovaní a produkcii potravín, ktorá je súborom kľúčových odkazov pre politikov, ktorá je voľne stiahnuteľná so stránky www.ipbes.net. Ako to už pri COST projektoch býva, činnosť takýchto sietí nebýva ukončená dňom financovania konkrétnej COST akcie, ale hľadajú sa ďalšie cesty využitia získaných kontaktov. Členom SUPER-B sa podarilo obhájiť dva nové projekty v rámci Horizontu 2020, pripravuje sa ďalší projekt o opeľovačoch v mestskom prostredí a hľadajú sa nové grantové schémy, ktoré by umožnili členom tohto odborného konzorcia stretávať sa aj v budúcnosti. 

Späť