Stravovanie vojakov v terénnych podmienkach

vložil: Jozef Polák

Dňa 21.11.2017 absolvovali študenti odboru Výživa ľudí výberovú prednášku pplk. MUDr. Vladimíra Pavlíka, PhD. z Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny (Fakulta vojenského zdravotníctví Univerzity Obrany, Hradec Králové, Česká republika) s názvom „Stravování v polních podmínkach“, ktorý navštívil Katedru výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre v rámci programu Eramus plus. Z vlastných skúseností z vojenskej misie v Afganistane priblížil študentom situáciu v tejto krajine, predovšetkým spôsob stravovania vojakov na základni v Kábule a mimo nej. 

Energeticky a nutrične vyvážené stravovanie vojska má priamy dopad na zdravotný stav, fyzickú a duševnú pripravenosť pre plnenie náročných vojenských úloh a je základným predpokladom pre vytvorenie funkčnej a bojaschopnej armády. Výživové odporúčania vychádzajú z odporúčaných výživových dávok všeobecne platných pre civilné obyvateľstvo, pričom odporúčania pre stravovanie vojakov podliehajú modifikácii z dôvodov špecifického zamestnania vojenských profesionálov.

V prípadoch, kedy nie je možné podať čerstvo uvarenú stravu, využívajú všetky vyspelé armády sveta systém bojových dávok potravín (BDP). Legislatívny rámec, čo má po nutričnej stránke obsahovať bojová dávka potravín, určuje štandardizačná dohoda NATO STANAG 2937. V súčasnosti je pre potreby Armády České republiky (AČR) vyrobených a dodávaných celkovo sedem BDP označených číslicami I-VII, ktoré sa líšia skladbou hlavných pokrmov. V prípadoch možného nasadenia vojakov AČR do oblastí mimo mierneho klimatického pásma dochádza k výraznému navýšeniu potreby celkovej energie, stúpajú najmä nároky na zvýšený príjem sacharidov a dostatočný príjem tekutín, vrátane zvýšenej dávky minerálnych látok. AČR navrhla pod vedením pplk. MUDr. Vladimíra Pavlíka, PhD. BDP-T, dávku potravín určenú pre tropickú alebo arktickú oblasť, ktorej súčasťou je sušené mäso a ovocie spĺňajúce nároky na malú hmotnosť a súčasne dobrú energetickú denzitu.

Spoločným výstupom bilaterálnej spolupráce medzi FVZ a FAPZ je vedecká monografia „Prevalencia obezity vo vybranej populácii vojakov, možnosti prevencie a liečby“ od autorov Vladimír Pavlík a Marta Habánová, ktorá bola vydaná vo Vydavateľstve SPU tento rok.

Späť