SPU si pripomenula Deň učiteľov.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Pri príležitosti Dňa učiteľov rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity, dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a vedeckovýskumnej činnosti. Na návrh dekanov jednotlivých fakúlt odovzdal 31. marca ďakovný list šiestim pedagógom.

Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, vo svojom  úvodnom príhovore, v krátkosti zdôraznila význam posolstva J. A. Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepším. Pripomenula, že stále je dôvod vracať sa k jeho myšlienkam a vzdávať hold jednému z najušľachtilejších povolaní – povolaniu učiteľa. „Byť dobrým pedagógom si vyžaduje veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, vychádzajúce zo sústavného vzdelávania sa a analyzovania výsledkov vlastnej práce.

Z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov bol ocenený prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc., z Fakulty ekonomiky a manažmentu doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc., z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Ing. Eva Balážová, PhD., z Fakulty záhradníctva              a krajinného inžinierstva doc. Ing. Peter Halaj, CSc., z Technickej fakulty doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.  Na návrh rektora SPU bola ocenená doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., vo svojom príhovore najskôr vyjadril poďakovanie fakultám za návrh na ocenenie osobnosti, ktorých životná cesta je úzko spätá s činnosťou na SPU. Následne oceneným pracovníkom poprial veľa zdravia, úspechov, energie, aby naďalej boli autoritami vo svojich odboroch, príkladom pre študentov a svojich kolegov.

V mene ocenených sa vedeniu fakúlt a univerzity poďakoval prof. Ondrej Debrecéni. Ako povedal, pedagogické povolanie prináša mnoho zadosťučinenia, hlavne, keď študenti dosiahnu výborné výsledky a uplatnenie. Každého učiteľa však poteší, keď je jeho práca verejne uznaná a ocenená. „Som presvedčený, že dnešné ocenenie je ďalším pozitívnym impulzom do práce na blaho rozvoja univerzity,“ podotkol prof. Ondrej Debrecéni.

Späť