SPU navštívil minister školstva Peter Plavčan

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan  navštívil 24. mája Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Na pracovnom stretnutí s vedením univerzity a fakúlt, Výskumného centra AgroBioTech, predstaviteľmi Akademického senátu SPU a univerzitnej odborovej organizácie, sa diskutovalo najmä o programovom vyhlásení vlády, o tom, akým smerom by sa malo uberať  školstvo a aké problémy v ňom v súčasnosti rezonujú.

V ďalšej časti programu minister navštívil Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňanoch.   

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., v úvode krátko predstavil ministrovi univerzitu z hľadiska jej aktuálnych úloh a perspektívy. Ako povedal, vedenie SPU oceňuje snahu vlády zlepšiť podmienky v oblasti školstva, finančne podporiť systém vysokoškolského vzdelávania a vedy.  „Je veľmi dôležité, aby sme našli cestu a spoločné riešenia, ako napredovať v oblasti školstva, vzdelávania a výskumu. Na to je treba optimálne financovanie vysokého školstva, ktoré  je nevyhnutným predpokladom pre to, aby vysoké školy mohli plniť svoju funkciu rozvoja vzdelanosti, vedy a kultúry,“ povedal rektor. Predstavil aj silné stránky SPU v Nitre ako je internacionalizácia a zavádzanie nových študijných programov (alebo zmiešaných ŠP) v anglickom jazyku, vybudovanie nového stánku vedy a výskumu – Výskumného centra AgroBioTech. „Univerzita je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a vedenie SPU oceňuje, že ministerstvo podporuje aj tieto aktivity,“ podotkol rektor.      

Minister P. Plavčan sa vyjadril, že k najdôležitejším témam a prioritám v súčasnosti patrí kvalita vysokoškolského vzdelávania a vedy, udržateľnosť vedeckých parkov a nevyhnutnosť nájsť finančné prostriedky na prístup k databázam. „Rokujeme s ministerstvom financií a snažíme sa tieto akútne problémy riešiť. Predložili sme požiadavku vysokých škôl finančne podporiť vysokoškolskú vedu  a v tomto roku zvýšiť rozpočet VŠ o 60 miliónov eur,“ povedal P. Plavčan. Dodal, že v tomto roku treba uskutočniť aj zmenu zákona o akreditácii. „Bude treba upraviť kritériá, aby školy, ktoré majú kvalitné vedecké a pedagogické výsledky, medzi ktoré patrí aj SPU v Nitre, boli finančne zvýhodnené. A tiež to, aby školy nedostávali príležitosť otvárať študijné programy, ktoré u nich nemajú tradíciu alebo perspektívu.“ Minister sa zmienil aj o financovaní regionálneho školstva, malotriedok a nevyhnutnosti zmien v stredných školách. Podľa neho systém vysokých škôl na Slovensku funguje dobre. „Hlavná otázka nie je o počte vysokých škôl, ale o tom, že školy treba finančne motivovať, aby podávali kvalitný výkon.“  Rektor prof. P. Bielik sa vyjadril, že SPU oceňuje súťažný systém vo vede a nových projektov, to, že do vedy sa dostáva čoraz viac peňazí. „Treba však pozerať aj na to, ako tento princíp funguje,“ zdôraznil. Uviedol, že na SPU je novovybudované unikátne Výskumné centrum AgroBioTech, keď však univerzita nezíska národné projekty, len ťažko ho bude možné udržať.

V diskusii ministra s dekanmi rezonovali otázky financovania vedy, praktickej výučby, prevádzkovej a záverečnej praxe, dotkli sa i potreby  zvýšenia platov o 6 % aj doktorandom a vedeckým pracovníkom, ale aj nepedagogickým pracovníkom. Tiež sa hovorilo o udržateľnosti vedeckých parkov a financovania pracovníkov v prevádzke, vytváraní vhodných podmienok pre uplatnenie doktorandov v prospech Slovenska, zastaranom systéme verejného obstarávania, o nevyhnutnosti pokračovať v aktivitách vedúcich k znižovaniu administratívnej záťaže na školách. Dôležitou bola aj téma skrátenia formy externého štúdia do pôvodnej dĺžky. Ako sa vyjadril dekan FBP prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., predĺženie externej formy štúdia nie je pre fakulty prijateľné, spôsobilo pokles záujmu o túto formu štúdia.    

P. Plavčan na záver vyslovil myšlienku, že rezort vie spraviť reformy, ale bez kvalitného financovania tieto reformy nie je možné realizovať.

V ďalšej časti programu minister školstva navštívil Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňanoch, kde mu riaditeľ Ing. Peter Brezovský, PhD., predstavil výsledky, zámery a perspektívy podniku. Minister si prezrel aj vzorkovnicu hydiny, ktorú predstavil Ing. Cyril Hrnčár, PhD., z Katedry hydinárstva  a malých hospodárskych zvierat FAPZ  a vzorkovnicu koní, ktorou ho sprevádzal prof. Ing. Marko Halo, PhD., vedúci Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ.

Späť