FAPZ SPU na medzinárodnom poľnohospodárskom sympóziu AGROSYM 2017

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Vedeckí pracovníci katedry genetiky a plemenárskej biológie ako zástupca FAPZ SPU sa zúčastnili v Bosne a Hercegovine na 8. medzinárodnom poľnohospodárskom sympóziu AGROSYM, ktorý sa konal v dňoch 5. – 8. 10. 2017 v prekrásnom prostredí sarajevského pohoria Jahorina.

Konferencie sa každoročne zúčastňuje viac ako 1000 účastníkov so svojimi príspevkami zameranými na rôzne oblasti poľnohospodárstva. V tomto roku bolo akceptovaných 245 ústnych prednášok a 1000 posterov, ktoré boli rozdelené do 14 sekcií. Rôznorodosť príspevkov dokazuje 13 živočíšnych druhov a nespočetné množstvo druhov a odrôd rastlín aplikovaných vzhľadom na ciele výskumu. O zintenzívnenie programu sa postarali plenárne prednášky ako aj odborný výklad prezentujúcich firiem a v neposlednom rade aj veľmi zaujímavé diskusie k jednotlivým príspevkom, či celým sekciám.

Rannú časť sekcie Živočíšna produkcia začala prezentáciou Ing. Nina Moravčíková, PhD., kde objasnila užitočnosť molekulárnych dát pri analýzach zameraných na genetické zlepšenie u hovädzieho dobytka. V druhej časti zhodnotil Ing. Michal Vlček genetické parametre podieľajúce sa na utváraní paznechtov u dojníc a Ing. Veronika Kukučková, PhD. porovnala využitie rôznych genetických markerov ako aj bioštatistických metód vhodných na zachovanie živočíšnych genetických zdrojov. Večer patril posterovej sekcii, kde nemenej úspešne predstavili detailnejšie oblasť výskumu prof. Ing. Anna Trakovická, CSc., prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc., doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD. Zároveň bol poster „GENETIC DIVERSITY IN SLOVAK SPOTTED BREED, Ondrej KADLEČÍK, Eva HAZUCHOVÁ, Nina MORAVČÍKOVÁ, Veronika KUKUČKOVÁ, Radovan KASARDA“ odbornou komisiou vyhodnotený za najlepší v danej sekcii. Cenu za najlepšiu ústnu prezentáciu z minulého roku sme žiaľ neobhájili, čo je vhodným impulzom pre skvalitnenie vedeckej činnosti do ďalších rokov.

Výstupom prác odprezentovaných na konferencii budú články podľa kvality uverejnené v rôznych medzinárodných vedeckých  časopisoch. Do budúcna by sme sa radi pričinili o spoluorganizovanie sympózia, preto bol doc. Ing Radovan Kasarda, PhD. navrhnutý ako zástupca SPU do komisie organizačného výboru. Toho času má organizačný výbor 14 členských krajín a vedecká komisia 36 krajín.

Pracovná cesta sa uskutočnila vďaka agentúre na podporu výskumu a vývoja ( APVV-14-0054) a Vedeckej grantovej agentúre MŠVVaŠ SR (VEGA 1/0742/17).

Späť