SPU spoluorganizátor Dni poľa 2016 v Dvoroch nad Žitavou

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je už tradičným, veľmi významným partnerom a spoluorganizátorom Celoslovenských dní poľa , ktoré úspešne  organizuje spoločnosť Profi Press, s.r.o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením Agropodnikateľov, Družstvo v Dvoroch nad Žitavou, pod záštitou predsedu vlády SR. Jej pracovníci sa aktívne podieľajú na príprave a realizácii výstavy.

Piaty ročník celoštátnej prehliadky poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín a výstava poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat sa konal 7. a 8. júna v Dvoroch nad Žitavou.

O tom, že podujatie sa z roka na rok rozrastá svedčilo nielen veľké množstvo rôznych sprievodných akcií, vystavovanej techniky, predvádzania najmodernejších strojov a technológií priamo na poli, ale aj sortiment maloparcelových pokusov odrôd, hybridov, ochrany a výživy rastlín, ktorý bol znovu bohatší ako v predchádzajúcich rokoch. Jubilejný piaty ročník CDP ponúkol  návštevníkom výstavy skutočne pestrú paletu najdôležitejších poľných  plodín, ale ja tých minoritne pestovaných. Radikálne sa rozšíril počet vystavovateľov, výstavná plocha výstava zabrala plochu 25 hektárov. V rámci živočíšnej výroby bolo silné zastúpenie veľkých a malých hospodárskych zvierat vrátane stánku pre drobnochov.  Na podujatí sa stretli zástupcovia 54 osivárskych firiem a predajcov agrochémie so 744 založenými pokusmi a 110 vystavovateľov poľnohospodárskej techniky, ktorí predstavili najmodernejšie stroje a technológie pre obrábanie pôdy a ošetrovanie plodín. Tohtoročnou novinkou boli políčka so zmesami, ako bola „pastva pre včely“ so zdôraznením významu včiel na zvyšovaní rastlinnej produkcie a tiež producentov medu. Ďalšou novinkou bol napr. poľný seminár pod záštitou prof. Ing. Vladimíra Rataja, PhD., z Technickej fakulty  SPU na tému Variabilné hnojenie poľnohospodárskych plodín. Jeho obsahom bolo predvedenie strojov – postrekovačov a rozmetadiel, ktoré dokážu počas jazdy variabilne riadiť aplikačnú dávku podľa stavu porastu. Na poľný seminár nadväzovala ukážka uvedených strojov. Už tradične sa konala aj obľúbená súťaž v orbe s konským záprahom, ktorej odborným garantom bol doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., z TF SPU.   

 „Výstava je jedinečná v tom, že sa pripravuje rok dopredu a každoročne sa rozširuje. Pred slovenskými poľnohospodármi stojí obrovská výzva súvisiaca so zmenou klímy. Budú sa jej musieť prispôsobiť novými plodinami a spôsobmi zavlažovania. Práve táto výstava by im mala byť nápomocná,“ povedal počas otvorenia premiér Robert Fico.

Za SPU v Nitre sa účastníkom CDP prihovoril prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prorektor pre vedu a výskum, ktorý ich krátko informoval o aktivitách univerzity a pozval navštíviť expozíciu SPU. Už tradične ju realizovala Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou pri SPU, kvetinovú výzdobu pripravili zamestnanci Botanickej záhrady SPU. K dispozícii bol informačný materiál o všetkých šiestich fakultách, Výskumnom centre AgroBioTech a spravodaj Poľnohospodár. Do expozície SPU zavítala aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, ktorá sa hrdo hlási k svojej alma mater.

Späť