Slovenská dojná ovca – nové národné plemeno oviec

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Slovenská dojná ovca – nové národné plemeno oviec

Slovensko sa môže pochváliť novým vysokoúžitkovým plemenom oviec s názvom slovenská dojná ovca. Dlhoročný proces tvorby nového plemena bol slávnostne ukončený dňa 26. 5. 2017 podpisom pamätnej listiny ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou na pracovisku NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Trenčianskej Teplej. Tejto významnej celospoločenskej udalosti sa zúčastnili poprední predstavitelia všetkých zainteresovaných inštitúcii. Nechýbali samozrejme ani zástupcovia Katedry špeciálnej zootechniky, FAPZ, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí boli od samého začiatku (pred 20 rokmi) iniciátormi programu zošľachťovania základných plemien oviec (doc. RNDr. Milan Margetín, PhD a v začiatkoch realizácie programu aj prof. Ing. Milanom Gajdošík, CSc. a doc. Ing. Egon Gyarmathy, CSc.).

Celý proces tvorby nového plemena prebiehal v 2 etapách. V prvej etape sa tvorili vo viacerých chovoch krížence s rôznym genetickým podielom zošľachťujúcich plemien (plemeno lacaune a východofrízke plemeno). V druhej etape sa pristúpilo ku konsolidácii a stabilizácii syntetickej populácie oviec,  v rámci ktorej sa na báze  čistokrvnej plemenitby pristúpilo k pripárovaniu jedincov inter se, pričom zostavovanie rodičovských párov sa opieralo najmä o plemenné hodnoty pre produkciu mlieka a veľkosť vrhu. V súčasnosti je výberová základňa plemena slovenská dojná ovca (SD) už dostatočne široká na to (cca 5. tisíc oviec v kontrole úžitkovosti a 50 tisíc oviec  pôsobí v úžitkových chovoch), aby sa toto plemeno zdarne rozvíjalo aj v ďalších rokoch. V najlepších chovoch SD dosahujú už v súčasnosti produkciu mlieka za dojnú periódu viac ako 200 litrov a  plodnosť bahníc prekračuje  hodnotu 160 %. Veľmi dôležité pritom je, že bahnice SD majú vemená s výbornými funkčnými a morfologickými vlastnosťami vhodnými pre podmienky strojového dojenia, s dobrými adaptačnými schopnosťami, vhodnými pre polointenzívny systém chovu.

Za zásluhy pri šľachtení nového národného plemena oviec – slovenská dojná ovca  získali z rúk ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej viacerí pracovníci vysoké rezortné ocenenia. Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., pracovník Katedry špeciálnej zootechniky získal najvyššie ocenenie zlatú medailu MPRV SR a absolventi SPU Nitra Ing. Štefan Ryba, PhD. z MPRV SR taktiež zlatú medailu a Ing. Anton Čapistrák, Ing. Dušan Apolen, Ing. Július Šutý a Ing. Slavomír Reľovský medailu bronzovú.

  Keďže uznanie nového plemena oviec nie je každodennou udalosťou, slávnostné podujatie  na Účelovom hospodárstve VÚŽV v Trenčianskej Teplej sa stretlo s mimoriadnou pozornosťou médií (televízie: Markíza, JOJ, RTVS – 1, RTVS – Farmárska revue, Slovenský rozhlas, printové médiá: Pravda, MY – Trenčianske noviny, Roľnícke noviny, Slovenský CHOV, Agromagazín, portály: sme.sk, pluska.sk, polnoinfo.sk, agrobiznis.sk, mpsr.sk a TASR). Za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu sa zúčastnili tohto podujatia prodekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov doc. Ing. Milan Šimko, PhD., vedúci Katedry špeciálnej zootechniky prof. Ing. Marko Halo, PhD., zástupca vedúceho KŠZ prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. a konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o. Ing. Ján Lajda. Podujatie malo nielen vysokú odbornú, ale aj spoločenskú úroveň.

 

Bližšie informácie o tvorbe nového plemena sú k dispozícii na týchto odkazoch:

Agrobiznis – ekonomický portál manažéra“

http://www.agrobiznis.sk/index.php/component/content/article/1-uvod/3650-slavnostne-uznanie-noveho-narodneho-plemena-slovenska-dojna-ovca

 

Farmárska revue – RTVS  (Rozhlas a televízia Slovenska)

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11703/127423#127

 

Video natočené pre Roľnícke noviny (prevzaté na Youtube) – malo byť aj na t“ roľnícke noviny)

https://www.youtube.com/watch?v=hyKLC5yoSA0

http://www.vuzv.sk/index.php/sk/galeria/category/134-2017-05-29-09-36-05

 

doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. 

FAPZ – Katedra špeciálnej zootechniky

Späť