Šiesty ročník dní poľa je úspešne otvorený. SPU je opäť spoluorganizátorom podujatia

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Šiesty ročník úspešnej výstavy Celoslovenské dni poľa 2017, ktorú organizuje spoločnosť Profi Press, s.r.o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením agropodnikateľov, Družstvo v Dvoroch nad Žitavou, pod záštitou predsedu vlády SR, sa koná 6. – 7. júna v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky. Už tradične ako spoluorganizátor podujatia sa podujatí podieľa aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Prehliadku pestovania plodín zameranú na prezentáciu rôznych spôsobov ochrany a výživy rastlín, doplnenú o výstavu poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat otvoril 6. júna predseda vlády SR Robert Fico. Ako uviedol, ľudia pracujúci v poľnohospodárstve robia pre Slovensko veľa a zaslúžia si našu úctu. „Vždy si nájdem nejaký kus Slovenska, kde chcem spoločne s ministerkou pôdohospodárstva vzdať úctu ľuďom, ktorí robia pre túto krajinu neuveriteľne veľa. Aj v roku 2017 je našou povinnosťou prejavovať vďaku a rešpekt ľuďom, ktorí pracujú na vidieku a v poľnohospodárstve. Je jedno, či to bude na žatve, alebo na podujatiach tohto typu," povedal premiér. Následne sa účastníkom  prihovorila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.  

Ako uviedol  jeden z hlavných organizátorov Celoslovenských dní poľa - Ing. Stanislav Becík, PhD., predseda Združenia ag­ropodnikateľov, Družstvo Dvory nad Žitavou, chcú, aby táto výstava bola živou poľnou učebnicou s poukázaním na možnosti a najmä na priazni­vé pôdno‑klimatické pod­mienky Slovenska, ktoré nás predurčujú k tomu, aby sme neboli krajinou s pasívnou obchodnou bilanciou, ale krajinou, ktorá bude svoje poľnohospodárske produkty s pridanou hodnotou vyvá­žať.

Predchádzajúce ročníky Celoslovenských dní poľa priniesli vždy niečo nové. Aj tohtoročný nie je výnimkou. Poľnohos­podári si môžu prezrieť až 805 políčok s odrodami a po­kusmi s výživou a ochranou rastlín. Predstavuje sa na nich až 174 vystavovateľov, čo je opäť viac ako v predchádzajúcom roku. Okrem vyššieho počtu vystavova­teľov a políčok s odrodový­mi a chemickými pokusmi je 6. ročník zaujímavý aj tým, že je na ňom 25 druhov zele­niny. Pokiaľ ide o výstavu hospo­dárskych zvierat, ktorá sa v tomto roku uskutočňuje na doteraz najväčšej ploche – až na 4-tisíc m2, predstavená je široká plejáda druhov a plemien hospodárskych zvierat.

 SPU na dňoch poľa

Na dvojdňovom podujatí nechýba ani naša univerzita. Na otvorení ju prezentoval prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prorektor pre vedu a výskum, ktorý krátko informoval o jej činnosti, vedeckovýskumnom zameraní, ako aj o tom, že v tomto roku si SPU pripomína 65. výročie svojej existencie v Nitre.  Návštevníkom sa univerzita prezentovala aj vo svojom stánku, kde boli predstavené možnosti štúdia na všetkých šiestich fakultách. Expozíciu už tradične realizovala Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou pri SPU, kvetinovú výzdobu pripravili zamestnanci Botanickej záhrady SPU. Vedenie univerzity a fakúlt vo svojom stánku privítalo aj viacero hostí, medzi nimi ministerku pôdohospodárstva G. Matečnú, exštátneho tajomníka Š. Chudobu, generálneho riaditeľa FN Nitra K. Kolejáka a ďalších.

Ako spoluorganizátor podujatia sa SPU podieľa na dvojdňovom programe. Už tradične sa konala  obľúbená súťaž v orbe s konským záprahom, ktorej odborným garantom bol doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., z Technickej fakulty SPU.

Pod taktovkou prof. Ing. Vladimíra Rataja, PhD., z Technickej fakulty – Útvaru transferu inovatívnych technológií sa konal odborný seminár na tému Utláčanie pôdy – príčiny, dopady, možnosti eliminácie, zameraný na problematiku utuženia pôdy. Za týmto účelom bol pripravený poze­mok, ktorý bol v rôznej miere utužovaný, kde formou pôd­neho odkopu a infiltrácie kontrastnej látky do odkopu poľnohospodárom ukazujú, ako sa správa kapilárna voda v pôde pri rôznom stupni jej utuženia v kontexte s uplatňovanou technológiou.

Späť