Seminár o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 22. marca 2016 sa v Kongresovej sále SPU v ŠD Antona Bernoláka konal seminár o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom, pod záštitou dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a  Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Seminár otvoril dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., ktorý privítal zahraničných a domácich hostí, študentov a zástupcov poľnohospodárskej praxe. V úvode priblížil poslucháčom Nový Zéland a jeho prírodné pomery vplývajúce na poľnohospodársku výrobu.

V prvej prezentácii vystúpila štátna tajomníčka MPRV SR prof. Ing. Magdaléna Lacko - Bartošová, CSc., ktorá charakterizovala slovenský agropotravinársky sektor, udržateľnosť a voľný obchod s agrokomoditami. Tematicky na ňu nadviazal predseda SPPK Ing. Milan Semančík, ktorý charakterizoval slovenské poľnohospodárstvo                       z pohľadu SPPK. Do tretice, s veľmi pútavou prezentáciou, vystúpil Mike Petersen, osobitný vyslanec Nového Zélandu pre poľnohospodársky obchod na tému „Nový Zéland a Európska únia, partneri vo svetovom poľnohospodárstve“.

Nadväzujúc na blok  prednášok nasledovala bohatá diskusia. V diskusii nastolené problémy smerovali predovšetkým na vyslanca Nového Zélandu pre poľnohospodársky obchod. Diskutujúci sa v prevažnej miere venovali možnostiam spolupráce medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom, problematike dotácií, rozdielom v prírodných podmienkach a najmä zväčša negatívnym vplyvom voľného obchodu na Slovenské poľnohospodárstvo a prvovýrobu.

Seminár uzavrel dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre doc. Ing. P. Ondrišík, PhD., ktorý vyzdvihol snahu prednášajúcich                                o obohatenie prítomných účastníkov o nové poznatky v agrobiznise a zaujímavých špecifikách novozélandského poľnohospodárstva. Záverom sa prítomným poďakoval za aktívnu účasť a bohatú diskusiu.

Späť