Rektor SPU udelil Pamätnú medailu FAPZ

vložil: Jozef Polák

Na výjazdovom zasadnutí Kolégia dekana FAPZ SPU v Nitre, ktoré sa konalo 13. 12. 2017 na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku  SPU,  s.r.o.  v závode Oponice sa zúčastnila prorektorka SPU prof.  RNDr. Zdenka Gálová, CSc.  V zastúpení  rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. pani prorektorka  odovzdala dekanovi FAPZ doc. Ing. Petrovi Ondrišíkovi, PhD. Pamätnú medailu pre Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov pri príležitosti 65. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Vo svojom príhovore poďakovala všetkým zamestnancom fakulty za aktivity, ktoré vykonávajú vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej oblasti, pričom vyzdvihla význam a pôsobenie najstaršej fakulty na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v priebehu 65. rokov jej existencie.

Späť