Promócie na inžinierskej forme štúdia FAPZ SPU v Nitre

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v aule SPU konali v dňoch 2. – 3.  6. 2016 slávnostné promócie na II. stupni  univerzitného štúdia. V priebehu dvoch dní sa promócií celkovo zúčastnilo 279 absolventov dennej a externej formy štúdia. V rozsahu jednotlivých študijných programov, v dennej forme štúdia, boli počty promovaných absolventov nasledovné:

 

 

 

 

-      manažment rastlinnej výroby 19 absolventov, 1 študent prospel s vyznamenaním

-       agroekológia 10

-       udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 35, z toho 2 vyznamenaní

-       špeciálne chovateľské odvetvia38, 4 vyznamenaní

-       výživa zvierat a krmivárstvo 35,  1 vyznamenaný

-       manažment živočíšnej výroby 26, 1 vyznamenaný

-       výživa ľudí 37, 5 vyznamenaní

-       výživa a ochrana rastlín 10, z toho 3 vyznamenaní.

Celkovo v dennej forme štúdia slávnostne promovalo 210 absolventov. V externej forme štúdia bol počet úspešne ukončených študentov 69 a v rámci jednotlivých študijných programov boli počty študentov nasledovné:

-       udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 31

-       produkcia potravinových zdrojov   1

-       výživa ľudí 17, 5 vyznamenaní

-       manažment živočíšnej výroby 26, 1 vyznamenaný

Zo 17 vyznamenaných študentov v dennej forme inžinierskeho štúdia bola udelená 1 Cena rektora a 16 Cien dekana za výborný prospech. V externej forme štúdia bolo 6 vyznamenaných študentov, ktorým bolo udelené Pochvalné uznanie dekana fakulty.

            V zmysle Štipendijného poriadku SPU v Nitre, čl. 8, bod 1 d) na návrh predsedov komisií pre štátne skúšky v akad. roku 2015/2016 priznávam mimoriadne štipendium absolventom dennej formy štúdia FAPZ za najlepšiu diplomovú prácu v študijnom programe.

Ing. Pavol  Johanes   - manažment rastlinnej výroby                          

Ing. Lucia Fazekašová  - špeciálne chovateľské odvetvia        

Ing. Denisa Šimková  - výživa ľudí                                                                    

Ing. Matúš Hoško  - udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka     

Ing. Milan Mihók  - výživa a ochrana rastlín                              

Ing. Ivana Horváthová - výživa zvierat a krmivárstvo                               

Späť