Odborná prax na FAPZ

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Odborná prax študentov je súčasťou študijného plánu a slúži pre odbornú prípravu študenta. Cieľom učebno-manuálnej praxe na bakalárskom stupni štúdia FAPZ SPU v Nitre je získanie praktických znalostí v študijnom odbore, overovanie získaných teoretických vedomostí v praxi, vytvorenie celkovej predstavy o činnosti podnikateľského subjektu, zoznámenie sa s organizáciou práce a s riadením jednotlivých úsekov a odvetví. Súčasťou praxe je získanie skúseností z riadenia prevádzky a z organizácie  konkrétnych pracovných procesov, prípadne aj zručností v niektorých pracovných operáciách. Študenti sa zoznamujú s odbornou a ekonomickou úrovňou pracoviska, s uplatňovaním ekologických hľadísk na pracovisku a pod. Učebno-manuálna prax je vykonávaná na farmách Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o. na závodoch v Kolíňanoch, Žiranoch a Oponiciach, ďalej v Botanickej záhrade SPU, v Univerzitnom viváriu SPU,  Jazdeckom centre a v Experimentálnom centre hospodárskych zvierat Katedry špeciálnej zootechniky,  ako aj na katedrách SPU v Nitre. Dĺžka trvania je 2 týždne, spravidla v priebehu  1. ročníka až do konca letného semestra 2. ročníka štúdia.

Prax na inžinierskom stupni štúdia sa realizuje spravidla vo výrobných podnikoch (poľnohospodárske družstvá, súkromné farmy, SHR) a  v spracovateľských podnikoch, v úradoch verejného zdravotníctva, v špecializovaných poradniach racionálnej výživy, v stravovacích  a  agroturistických zariadeniach, na rančoch,  vo výskumných ústavoch, zoologických záhradách, veterinárnych ambulanciách a v ďalších pracoviskách agropotravinárskeho komplexu doma a v zahraničí. Miesto a spôsob realizácie si študent dohodne s Oddelením praxe v súlade so Študijným poriadkom FAPZ. Prax je možné realizovať len mimo vyučovacieho procesu a je započítavaná vo výkaze o štúdiu oddelením praxe na základe potvrdenia o realizácii školiacim pracoviskom. Rozsah trvania praxe je 3 týždne spravidla od konca letného semestra 1. ročníka do konca letného  semestra 2. ročníka štúdia.

Po absolvovaní praxe a splnení podmienok je študentom, udelený zápočet v rozsahu 5 kreditov. K základným podmienkam pre udelenie zápočtu patrí absolvovanie praxe v plnom rozsahu vo vybranom subjekte a podľa obsahovej náplne stanovenej garantom študijného programu.

Prax je možné absolvovať v rámci SR, alebo v zahraničí.

 

Obsahová náplň odbornej praxe na 2. stupni štúdia

 

  1. Študijný program : Manažment rastlinnej výroby

 

Študent   sa    oboznámi   s organizačnou   štruktúrou   subjektu,   v   ktorom   prax  absolvuje.

V poľnohospodárskom subjekte družstevného zamerania sa podrobne oboznámi so štruktúrou plodín a ich možnosťou trhového zhodnotenia na základe zmlúv a dohôd uzatvorených s odberateľmi a reálnou cenovou hladinou predaja. Aktívne sa podieľa na manažmente prác súvisiacich s poľnou výrobou. Posudzuje zdravotný stav a kondíciu porastov poľných plodín (letný semester) a navrhuje reálne opatrenia na elimináciu výskytu škodlivých činiteľov. Bližšie sa oboznámi s odrodovou skladbou plodín zaradených do osevného postupu. Sleduje nákladovosť vstupov do výroby a priebežne hodnotí ich efektívnosť v rámci časových možností dĺžky trvania odbornej praxe. Jeden týždeň vykonáva prax ako asistent agronóma na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o.

 

 

  1. b) Študijný program: Výživa a ochrana rastlín

Študent získa skúsenosti z  výživy, hnojenia a  ochrany rastlín vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o. v Kolíňanoch, resp. v inom vybranom poľnohospodárskom podniku. Zúčastní sa na odbere pôdnych vzoriek podľa kultúr v poľnohospodárskom podniku, zisťuje stav obsahu živín na ornej pôde, v trvalých trávnych porastoch, vo vinici a ovocnom sade podľa posledných dvoch cyklov ASP, trendy v obsahu P, K, Mg a pH v poľnohospodárskom podniku, sortiment používaných priemyselných a organických hnojív, ich ceny a podmienky skladovania. Pre vybrané plodiny a hony vypočíta dávky živín, dávky hnojív a ich finančné náklady pri základnom hnojení a prihnojovaní. Zoznámi sa s aplikačnou technikou na priemyselné hnojivá tuhé, kvapalné a organické hnojivá (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka), zúčastňuje sa na konkrétnych výživárskych opatreniach – vápnenie, rozhadzovanie hnojív, postreky, prehliada parcely poľnohospodárskych plodín z pohľadu ochrany rastlín, zisťuje výskyt chorôb a živočíšnych škodcov na príslušných poľnohospodárskych plodinách. Získané poznatky z prehliadok porastov zaeviduje do denníka a konzultuje ich s pracovníkmi na Katedre ochrany rastlín spolu s doneseným biologickým materiálom. Jeden týždeň vykonáva prax ako asistent agronóma na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o.

 

 

  1. c) Študijný program: Manažment živočíšnej výroby

 

Študent získa skúsenosti z konkrétnej zootechnickej praxe v chove ošípaných, oviec, hovädzieho dobytka, koní a hydiny vo vybranom poľnohospodárskom podniku. Zúčastňuje sa na vedení zootechnickej evidencie a označovaní zvierat na farmách chovu oviec, ošípaných, dobytka  a koní, na príprave a riadení kŕmenia zvierat, na dojení kráv a ošetrení mlieka, napájaní teliat. Pomáha pri telení a prasení, pri detekcii ruje prasníc, kráv a jalovíc, pri tvorbe pripárovacieho plánu, pri zabezpečení hygieny a poriadku v maštali, na rozbore nákladovosti výroby mlieka a mäsa, pri vážení a transporte zvierat, pri inseminácii a pripúšťaní oviec, prasníc  a kráv, pri ďalších pravidelných prácach v chovoch hospodárskych zvierat. Získané poznatky spracuje do denníka, prípadne konzultuje s pracovníkom Oddelenia  praxe, prípadné problémy konzultuje s pracovníkmi na Katedre špeciálnej zootechniky. Jeden týždeň vykonáva prax ako asistent zootechnika na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o.

 

 

  1. d) Študijný program: Špeciálne chovateľské odvetvia

 

Študent získa skúsenosti a poznatky z konkrétnej zootechnickej práce v chove malých hospodárskych zvierat - hydiny, králikov, kožušinových zvierat, včiel, a rýb v podmienkach Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o. i v ďalších špecializovaných podnikoch a prevádzkach. Oboznámi sa so špecifickými chovateľskými postupmi aplikovanými a využívanými v záujmových chovoch okrasnej hydiny, exotických vtákov, spoločenských a exotických zvierat a v špecializovaných chovateľských zariadeniach pre chov poľovnej zveri. Zúčastňuje sa na vedení predpísanej chovateľskej evidencie, označovaní zvierat pre potreby ich identifikácie, na riadení a usmerňovaní reprodukčných procesov, zabezpečení a realizácií požadovanej úrovne výživy a kŕmenia. Podieľa sa na vytváraní požadovaných podmienok ustajnenia pre zabezpečenie welfare chovaných zvierat. Získa základné poznatky z manažérskej práce pre usmerňovanie prevádzky a ekonomickej efektívnosti chovov. Získané poznatky spracuje do denníka, prípadné problémy konzultuje s pracovníkmi na Katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat.

 

 

  1. e) Študijný program: Výživa zvierat a krmivárstvo

 

Cieľom odbornej praxe je získanie praktických skúseností z riadenia výživy zvierat, konzervovania krmív a výroby kŕmnych zmesí. Študent absolvuje prvú časť praxe pri riadení výživy zvierat vo vybranom  poľnohospodárskom subjekte, vypracováva kŕmne dávky, hodnotí stav výživy, zúčastňuje sa prípravy kŕmnych dávok a kŕmenia, konzervovania krmív, hodnotí kvalitu krmív.  Študent môže absolvovať prax aj vo výrobe kŕmnych zmesí. Zúčastňuje sa výrobného procesu, kde sleduje príjem surovín, ich evidenciu a kvalitu, úpravu surovín, výrobné linky, riadenie výrobného procesu, hodnotenie kvality finálnej produkcie, prevádzkové laboratórium, skladovanie surovín a hotových výrobkov, evidenciu výroby a expedíciu. Študent  môže prax absolvovať v subjekte zameranom na výživu zvierat v oblasti výživárskeho poradenstva a marketingu. Získané poznatky spracuje do denníka, prípadné problémy konzultuje s pracovníkom Oddelenia  praxe, resp. s pedagógmi na Katedre výživy zvierat. Jeden týždeň vykonáva prax ako asistent zootechnika  na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o.

 

 

  1. g) Študijný program: Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 

Študent získa poznatky o organizácii, fungovaní a zabezpečovaní úloh v podmienkach praxe konkrétnych subjektov, v takých oblastiach, ako je integrovaný manažment životného prostredia (štátna správa a samospráva), sociálny a ekonomický rozvoj regiónu (mesta, obce) (samospráva), udržateľné využívanie pôdy/poľnohospodárskej krajiny (PD, VPP, Pozemkové úrady, ÚKSUP), pôdoochranné technológie (PD, spol. s r.o., akciové spoločnosti), produkčné a mimoprodukčné funkcie pôdy/krajiny/poľnohospodárstva (PD, s.r.o., VÚRV, VÚPOP), udržateľné poľnohospodárske systémy, vzájomné vzťahy medzi poľnohospodárstvom a životným prostredím (PD, s.r.o., štátna správa, samospráva), udržateľné využívanie a ochrana biodiverzity (Štátna ochrana prírody, MVO, Slovenská inšpekcia ŽP), ekologické poľnohospodárstvo, produkcia biopotravín, inšpekčný a akreditačný systém (PD, s.r.o. privátne subjekty, ÚKSUP), udržateľný rozvoj vidieka (samospráva, regionálne združenia), agroenvironmentálne programy a ochrana biodiverzity a životného prostredia - monitoring (PD, s.r.o., akciové spoločnosti v poľnohospodárstve, Štátna ochrana prírody), rozvoj agroturistiky (poľnohospodárske subjekty s využívaním agroturistiky, agroturistické zariadenia), územie Natura 2000 (Štátna ochrana prírody), prípadne vybrané vtáčie územia (SOVS, Štátna ochrana prírody).

 

  1. h) Študijný program: Výživa ľudí

 

Študent sa oboznámi s technologickými postupmi úpravy potravinových zdrojov a potravín, s podmienkami výrobných procesov v porovnaní s európskymi štandardami, so stravovacími zvyklosťami v rôznych regiónoch a kategóriách populácie a preferenciou jednotlivých druhov potravín, ich pozitívami a negatívami, s diétnymi režimami liečebných inštitúcii, so systémom spoločného stravovania, s propagáciou a predajom potravín racionálnej životosprávy a výživových doplnkov, prípadne so základnými poznatkami o liečebnej výžive. Skúsenosti nadobudne v inštitúciách, ako napríklad: prevádzky výroby potravín a polotovarov, zariadenia spoločného stravovania, inštitúcie realizujúce diétne programy (nemocnice, kúpeľné zariadenia, školské, zariadenia, sociálne ústavy, domovy dôchodcov), materské, základné a stredné školy a pod.      , výskumné ústavy, poradne zdravej výživy.

           

                                              

  1. i) Študijný program: Genetické technológie v agrobiológii

 

Študent získa praktické poznatky a overí si teoretické vedomosti v niektorých z nasledovných oblastí:  genetické a šľachtiteľské postupy (výskumné pracoviská SAV, rezortné výskumné ústavy, semenárske podniky, plemenárske podniky), techniky a metódy molekulovej genetiky (DNA analýzy), uplatňovanie hybridologickej analýzy a genetiky populácií, vzťah genetických transformácií k zdraviu človeka a životnému prostrediu, novošľachtenie, udržovacie šľachtenie a semenárstvo rastlín, plemenitba hospodárskych zvierat, samostatné zakladanie, vedenie a vyhodnocovanie laboratórnych a poľných pokusov, znalosti z ochrany a biologickej rozmanitosti a biologickej bezpečnosti, práva duševného vlastníctva v genetickom výskume a šľachtení.

 

 

  1. j) Študijný program: Agroekológia

 

        V oblasti   agroekológie    študent    absolvuje   odbornú     prax   v   rôznych    organizáciách

a inštitúciách, kde má možnosť zoznámiť sa s  riešením súčasných sociálnych a environmentálno-právnych otázok a problémov. Sú to úrady životného prostredia a ochrany prírody na rôznych úrovniach riadenia, vrátane Ministerstva životného prostredia SR, vo všetkých výrobných, priemyselných, poľnohospodárskych a potravinárskych organizáciách, v útvaroch ochrany životného prostredia a prírody, vo firmách čistiacich odpadové vody, likvidujúcich tuhé odpady, vo výskumných inštitúciách a laboratóriách v štátnom i súkromnom sektore zameraných na riešenie problémov ekológie a životného prostredia a pod. Študenti majú tiež možnosť podieľať sa na riešení vedecko-výskumných projektov riešiacich problematiku ekológie a životného prostredia na katedrách FAPZ a SPU v Nitre.

Späť