Nový priestor pre prezentáciu poznatkov z uchovávania a využívania agrobiodiverzity

vložil: Jozef Polák

Medzinárodný program Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života, ktorý inicioval kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti v spolupráci s Národnou Botanickou záhradou M. M. Griška   pri Národnej akadémii vied Ukrajiny sa úspešne realizuje už viac ako 10 rokov aj v rámci zriadenej medzinárodnej siete AgroBioNet zoskupujúcej viac ako 200 expertov a 30 inštitúcií z 15 krajín. Pre prezentáciu rozsiahlych výsledkov a poznatkov získaných zo  spoločne realizovaných medzinárodných výskumných, vzdelávacích a rozvojových projektov a z realizovaných výskumných pobytov výskumných pracovníkov, doktorandov a študentov pripravil  medzinárodný kolektív priestor vo forme pravidelného vydávania Zborníka vedeckých prác pod názvom hore uvedeného  programu v anglickom jazyku   „Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality“.  Zborník vytvára  súčasne aj priestor pre prezentáciu dosiahnutých výsledkov z riešenia projektov v Excelentnom centre ochrany a využívania agrobiodiverzity zriadenom pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov (ECOVA ITMS 26220120015 a ECOVAplus ITMS 26220120032) ako aj iných projektov (ITEBIO ITMS 26220220115, TRIVE ITMS 26110230085, AgroBioTech ITMS 26220220180). V prvých ročníkoch 2015 a 2016 bolo v tlačených Zborníkoch  publikovaných viac ako 300 krátkych odborných prác. V tomto roku bol Zborník vedeckých prác spracovaný vo forme  Open Journal System za aktívnej spolupráce zriaďovateľov, zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej knižnice, Vydavateľstva SPU a pracovníkov Centra informačných a komunikačných technológií. Zborník vedeckých prác predstavuje priestor pre „expresnú“ prezentáciu krátkych vedeckých prác nie len výskumných pracovníkov ale aj doktorandov a študentov s registráciou ISBN a ISSN a v systéme doi. Prvých 103 vedeckých prác je v inovovanej forme prezentovaných v zborníku AGROBIODIVERSITY 2017 na adrese:https://agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers/index

Späť