Propagácia fakulty na stredných školách

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášky.

 S cieľom priblížiť stredoškolákom štúdium na našej „alma mater“, sa takmer 20 pedagógov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre  zúčastnilo propagačných náborov žiakov študujúcich na stredných školách.   Prítomným záujemcom boli poskytnuté plnohodnotné informácie o  akreditovaných študijných programoch, ponúkaných v akademickom roku 2016 - 2017 a to nielen na úrovni bakalárskych študijných programov, ale aj  chronologicky nadväzujúcich inžinierskych a doktorandských študijných programov. Prítomní  boli zároveň informovaní o priebehu prijímacieho konania, termínoch podávania tlačených a elektronických formulárov prihlášok a  vysokoškolskej legislatíve.  Najčastejšie kladené otázky  prítomných uchádzačov boli zamerané na dopyt zo strany zamestnávateľov po absolventoch jednotlivých študijných programov, ponuku zahraničných mobilít, na možnosti využívania výpočtovej techniky v rámci výučby, ako aj internetové pripojenie na študentských domovoch, na účasť pri riešení aktuálnych výskumných problémov s možnosťou ďalšieho ich odborného rastu v priebehu doktorandského štúdia a  na pestrosť študentského života s možnosťami kultúrneho a športového vyžitia sa.

Okrem realizovaných náborov sa prodekani FAPZ v januári a februári, v rámci propagácie štúdia na fakulte,  zúčastnili výstavy Kam na vysokú (Trnava, Prešov, Žilina). Výstava ponúkla pre návštevníkov, ktorými boli žiaci stredných škôl, pedagógovia a rodičia,  možnosti zistiť si informácie potrebné pre rozhodnutie, na ktorej vysokej škole bude žiak pokračovať v štúdiu. Na výstave sa okrem našej fakulty prezentovali  i niektoré iné  univerzity a vysoké školy so svojimi fakultami (Anglo - americká vysoká škola, Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Materiálovo technologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská technická univerzita - Strojnícka fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Technická univerzita v Košiciach - Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, University College Birmingham, University of New York in Prague, Univerzita  J. Selyeho, Univerzita Komenského - Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta technologická, Univerzita Komenského - Právnická fakulta,  Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta riadenia a informatiky, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Scandinavian study).

Záujemcovia o štúdium sa na výstavách zúčastnili množstva zaujímavých sprievodných aktivít na úrovni výberových prednášok, okrúhlych stolov a osobných rozhovorov.

Späť