Na najväčšej poľovníckej výstave má expozíciu Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Poľovnícka olympiáda - takto nazývajú organizátori- Slovenská poľovnícka komora a Ministerstvo pôdohospodárstva a RV SR - celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príroda, keďže prebieha len raz za päť rokov. Tento rok sa koná od 9. do 12. júna na výstavisku Agrokomplex Nitra pod záštitou historicky prvého predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie. SPU sa na nej prezentuje prostredníctvom Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, pod vedením doc. Ing. Jozefa Gašparíka, CSc.

Cieľom celoštátnej poľovníckej výstavy je zhodnotiť kvalitu chovu zveri a správnosť lovu zveri. Poľovníci na nej predstavujú najlepšie poľovnícke trofeje zo Slovenska i zahraničia, poľovnícku kultúru, históriu a tradície. Súčasťou programu je medzinárodná súťaž vo vábení jeleňov, ukážky poľovníckej kynológie, sokoliarstva, lukostreľby a loveckej hudby.

Podujatie slávnostne otvorila  ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Ako povedala, poľovníctvo a ochrana prírody sú úzko prepojené. „Nie je to len lov zveri, ale jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj odborná činnosť zameraná na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu poľovnej zveri ako prírodného bohatstva Slovenska,“ uviedla.  Podľa nej by pre každého poľovníka mal byť tento koníček zároveň poslaním, za ktorým sa skrýva množstvo práce vynaloženej pri starostlivosti o zver, ako aj láska, úcta i rešpekt k prírode. Na otvorení sa za SPU zúčastnil prorektor SPU pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., dekan FAPZ doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., a dekan FBP prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.

                      Expozícia Katedry hydinárstva  a malých hospodárskych zvierat

Svojou expozíciou sa prezentuje Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ. V rámci nej ponúka návštevníkom informácie o SPU, FAPZ a približuje históriu katedry, učebné pomôcky a diplomové práce, ktoré vznikli na katedre v rámci predmetu poľovníctvo. Ako nás informoval vedúci KHaMHZ doc. Jozef Gašparík, fakultatívnu disciplínu poľovníctvo začal na SPU v Nitre koncom 50-tych rokov minulého storočia vyučovať prof. Ing. Pavel Hell, CSc. „Za takmer šesť desaťročí pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti vychovala naša katedra vyše 7 400 absolventov poľovníctva a takmer 280 študentov spracovalo z tejto problematiky diplomové a bakalárske práce.  Do učebných plánov KHaMHZ bola zaradená aj nová disciplína farmové chovy zveri. Svoju činnosť pri katedre úspešne rozvíja študentský poľovnícky krúžok a strelecký krúžok, ktoré aktívne spolupracujú so študentmi TU vo Zvolene a ÚVLaF v Košiciach,“ informoval vedúci katedry J. Gašparík.

 Konferencia ako sprievodné podujatie

V rámci sprievodného podujatia výstavy sa 9. júna na pôde SPU uskutočnila konferencia s názvom  Funkcie a úloha poľovníctva v súčasnej spoločnosti, ktorej odborným garantom bol doc. Jozef Gašparík  a doc. Jaroslav Slamečka.

S úvodným slovom vystúpil prezident Slovenskej poľovníckej komory Tibor Lebocký. Ako informoval, starostlivosť o voľne žijúcu poľnú zver na Slovensku je v súčasnosti nadštandardná, v dôsledku vzorného obhospodarovania poľovných revírov  neustále rastú stavy najmä raticovej zveri - jelenej, diviačej, srnčej, muflonej. „Rastie tým aj odstrel zveri, ale nestíhame zabezpečovať odstrel voľne žijúcich stavov tak, aby sme dokázali trvalo zabrániť škodám, ktoré táto zver spôsobuje na poľnohospodárskych plodinách a lesoch. Tento problém sa snažíme riešiť prostredníctvom Koncepcie rozvoja poľovníctva v SR do roku 2025, kde sú presne podľa harmonogramov stanovené úlohy pre poľovníkov, užívateľov revírov, o aké počty by sa v priemere mali znižovať stavy voľne žijúcej  raticovej zveri, aby nedošlo k nadmernému poškodzovaniu poľnohospodárskych a lesníckych kultúr V roku  2011, keď sme pripravili koncepciu rozvoja poľovníctva na Slovensku, bol spočítaný jarný  kmeňový stav jelenej zveri v našej krajine asi 58-tisíc kusov. Cieľový stav je znížiť počet viac ako na polovicu, asi na 28 800. Tento kmeňový stav by mohol garantovať rovnováhu a zachovanie biodiverzity,“ povedal T. Lebocký  Tiež konštatoval, že z roka na rok je stúpajúci záujem mladých ľudí o poľovníctvo. „Pomohol tomu aj systém, ktorý sme zaviedli pre uchádzačov o poľovného lístka, ktorý je plne elektronizovaný.“  Vzdelávanie mladých poľovníkov zo zákona zabezpečuje SPK. V SR môžu vychovávať poľovníkov na prvý poľovný lístok tri inštitúcie – SPU v Nitre, TU vo Zvolene a ÚVLaF v Košiciach.

V ďalšom programe konferencie odzneli prednášky na témy: Manažment poľovnej zveri na Slovensku, Strelecká činnosť SPZ v rokoch 2011 – 2015, Ekonomika poľovníckej organizácie, Poľovnícka osveta v súčasnej spoločnosti, Poľovnícka kynológia 2011 - 2015, Sokoliarstvo a i.

Späť