Medzinárodné poľnohospodárske sympózium - Agrosym 2018, 4. – 7. október Sarajevo – Jahorina, Bosna a Hercegovina

vložil: Jozef Polák

Agrosym je už deväť rokov medzinárodnou platformou pre vedecké rozpravy o poľnohospodárstve, potravinách, rozvoji vidieka, životnom prostredí a lesníctve. Agrosym reprezentuje dobrú príležitosť na výmenu myšlienok, posilnenie existujúcich a vytváranie nových akademických sietí a posilnenie akademického dialógu medzi verejnými inštitúciami, privátnym sektorom a organizáciami verejnej správy o najnovších globálnych a regionálnych trendoch v agropotravinárskom sektore.

Aj tento rok bolo podľa očakávania prezentovaných viac ako 1000 príspevkov reprezentujúcich 74 krajín sveta v oblastiach rastlinnej produkcie, ochrany rastlín a potravinovej bezpečnosti, organického poľnohospodárstva, ochrany životného prostredia a manažmentu prírodných zdrojov, chovu zvierat, rozvoja vidieka a agroekonómie a lesníctva a agrolesníctva.

Univerzitu a fakultu reprezentovali formou 1 vystúpenia Moravčíková et al.: Autozygotné oblasti v genóme ako výsledok umelej selekcie slovenského strakatého dobytka  a 2 posterov v rámci sekcie chov zvierat - Kasarda et al.: Hodnotenie inbrídingu slovenského strakatého dobytka na základe genomických a rodokmeňových dát a Trakovická et al.: Vplyv polymorfizmu v tyroglobulínovom géne na kvalitu hovädzieho mäsa. Doc. Kasarda bol zároveň poverený aj vedením prvej časti sekcie chovu zvierat ako aj posterovej sekcie.

Multidisciplinárne výsledky prezentované počas Agrosymu prispievajú k diseminácii poznatkov a dobrej praxe všetkým účastníkom agropotravinového reťazca (t. j. farmárom, poradenským službám, vedcom, zákonodarcom) ako aj verejnosti o dôležitosti poľnohospodárstva a potravinárstva, jedným z najdôležitejších strategických priorít v mnohých národných výskumných programoch.

Späť