Konferencia Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Vo štvrtok 12. februára 2015 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnila konferencia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Konferencia sa konala pod záštitou Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie a je zameraný na študentov študujúcich na vysokých školách na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Vznikol ako reakcia na potrebu lepšie prepojiť VŠ vzdelávanie s potrebami trhu práce a identifikovať a podporiť tie študijné programy, ktoré sú najžiadanejšie trhom práce v podnikovej sfére, najmä v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou pre hospodársky rast SR. Jedným z cieľov projektu je vytvorenie metodiky a posúdenie všetkých relevantných študijných programov v rámci oprávnených vysokých škôl z pohľadu prioritných potrieb praxe a prognóz vývoja pracovného trhu. Na základe toho navrhnúť optimalizáciu postupov prispôsobenia vysokoškolského vzdelávania potrebám zamestnávateľov a perspektíve ekonomického rastu krajiny.

Prítomným hosťom boli predstavené niektoré z výsledkov národného projektu, ktoré sa podarilo dosiahnuť od začiatku jeho realizácie. Tri panelové diskusie s prednášajúcimi s bohatými skúsenosťami v oblasti vzdelávania z vysokoškolského i z podnikového prostredia ponúkli už počas konferencie zaujímavé myšlienky a odporúčania do budúcnosti týkajúce sa vysokoškolského vzdelávania prepojeného s potrebami trhu práce.

Prezentácie prednášajúcich si je možné prezrieť na stránke:  

http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/konferencia-ako-efektivne-prepajat-vysokoskolske-vzdelavanie-s-potrebami-zamestnavatelov/

Ing. Ján Gažo, PhD.

Prodekan pre zahraničné vzťahy a prax

Späť