V Solúne sa konala záverečná konferencia EÚ COST „Getting There“ s DairyCare“

vložil: Jozef Polák

Thessaloniki (Solún) je historicky významné mesto úzko spojené s históriou Nitry a slovanstva na jednej strane a moderné s rušnou kultúrou na druhej. V minulosti spolu s Konstantinopolom hlavným mestom Byzantskej ríše aj v súčasnosti je druhým najväčším mestom Grécka a správnym centrom Macedónskeho regiónu. V roku 2014 bol Solún európskym mestom mladých a bol vymenovaný za „ najlepšie európske mesto strednej veľkosti pre budúcnosť ľudského kapitálu a životný štýl“. V dňoch 19. a 20. marca sa tu uskutočnila piata, záverečná konferencia projektu EÚ COST FA1308 „DairyCare Action“ zameraná na zdravie zvierat produkujúcich mlieko, ich velfér a využitie technológií ako súčasť dobrej chovateľskej praxe. Projekt tematicky zapadá do novorozvýjajúceho sa odvetvia precízneho farmárstva. Zámerom bolo dosiahnutie zlepšenia chovu dojníc kombináciou výskumu v biologických, technologických, technických a sociálnych vedách s cieľom zlepšiť interakciu farmára a zvierat. Jadrom výskumu bol vývoj senzorových technológií, využitie neinváznych biomarkerov a rozvoj  tzv. „smart“ riešení v chove zvierat. Celkovo sa do riešenia projektu zapojilo viac ako 750 vedcov, z 31 participujúcich COST krajín s ročným rozpočtom (140 – 200 tis. €), projekt prebiehal štyri roky. Veľmi vysoký dôraz sa kládol na zapojenie mladých vedeckých pracovníkov. V Solúne boli prezentované najdôležitejšie prínosy a riešenia ale taktiež možnosti a návrhy pre ďalšie na pokračovanie spolupráce po skončení projektu, pretože ako bolo povedané: „v danej oblasti je ešte stále čo robiť“.

Na konferencii sa za Slovensko zúčastnili obaja členovia riadiaceho výboru, zhodou okolností obaja členovia FAPZ, SPU Nitra prof. MVDr. Vladimír Tančin, DrSc. z katedry veterinárskych disciplín a doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD. z katedry genetiky a plemenárskej biológie. Finálna konferencia sa konala na pôde Výskumného ústavu veterinárneho v Solúne, helénskej poľnohospodárskej organizácie -DEMETER (HAO-VRI) a Ústavu bio-ekonómie a agro-technológií - HELLAS (IBO/ CERTH). V rámci programu konferencie odzneli prednášky vybraných členov, či už za jednotlivé pracovné skupiny, v ktorých boli prezentované review z hľadiska splnenia kľúčových zámerov projektu, prezentácie jednotlivých inkubátorov (skupín vytvorených naprieč pracovnými skupinami) spolu s vedeckými sekciami, ktoré prezentovali najvýznamnejšie úspechy dosiahnuté počas riešenia projektu. Súčasťou konferencie boli aj sekcie zamerané na disemináciu poznatkov a diskusné fórum: Future Project Opportunities, kde boli prezentované akcie a projekty, ktoré vznikli počas resp. v dôsledku akcie DairyCare. Zároveň bol odsúhlasený návrh záverečnej správy akcie. V rámci vedeckého programu vystúpil doc. Kasarda (za kolektív autorov Kasarda, Moravčíková, Vlček) s príspevkom „Bayesian estimation of genetic parameters highly associated with health traits in cattle“ a prof. Tančin, ktorý prezentoval poster na tému „Incidence and impact of lameness in ewes´milk production of new breed Slovak dairy ewe and Lacaune (Tančin, Štefanovič, Margetínová, Mačuhová, Uhrinčať). Oba príspevky boli prijaté s uznaním v intenciách cieľov projektu.

V záveroch boli definované nasledovné výzvy, ktoré budú súvisieť z rozvojom metód precízneho farmárstva: genetika/ genomika stád, veľkosť stád, podmienky chovateľského prostredia, očakávania konzumentov/ spotrebiteľov a globálny dopyt po potravinových zdrojoch. Z toho vyplynula potreba chovu zvierat v štandarde najvyššej kvality.

Späť