Genetické dni 2016

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 7.-9.septembra 2016 sa na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov uskutočnili  v poradí už 27. Genetické dni pod záštitou dekana FAPZ doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD.

Garantom konferencie boli doc. Ing. R. Kasarda, PhD. a doc. Ing. J. Candrák, PhD., z Katedry genetiky a plemenárskej biológie.

Medzinárodná konferencia bola zameraná na hodnotenie genetickej diverzity a produkčného potenciálu živočíšnych genetických zdrojov. Konferencie sa zúčastnilo 83 hostí a vedecko-výskumných pracovníkov, nielen z SPU, ale aj zo sesterských univerzít z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, USA a Ruska. Svoje zastúpenie malo aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, chovateľské zväzy, plemenárske služby, takisto sa zúčastnili aj úspešní chovatelia HD na Slovensku, manažéri živočíšnej výroby, ako aj naši absolventi uplatnení v oblasti živočíšnej výroby a poľnohospodárstva vôbec.

Počas konferencie bolo prezentovaných 62 príspevkov vo forme prednášok a posterov, a 7 pozvaných prednášok od zahraničných hostí v dvoch plenárnych sekciách. Príspevky boli celkovo rozdelené do 4 sekcií a 1 sekcie špeciálne zameranej na postery. Šancu prezentovať svoje poznatky dostali aj mladí vedeckí pracovníci a doktorandi.

Účastníci mali možnosť navštíviť chovnú farmu jeleňov a muflónov vo Vištuku, ktorá ako jediná v Európe zabezpečuje riadenú reprodukciu jeleňov, danielov a muflónov, a oboznámiť sa s ich spôsobom chovu a inseminácie.

Na záver Genetických dní, 9. septembra, sa uskutočnil chovateľský seminár pre chovateľov a chovateľské zväzy, ktorým bolo snahou priblížiť najnovšie poznatky z oblasti genetiky a šľachtenia dobytka a predstaviť možnosti ich využitia a rozvoja plemien chovaných u nás ako aj  aplikovanie priamo do chovateľskej praxe.

Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť a zdieľanie svojich vedecko-výskumných poznatkov a veríme, že  sa im podarilo nadviazať nové kontakty pre budúcu spoluprácu.

Ďalšie, v poradí už 28. Genetické dni sa uskutočnia v roku 2018 v Českých Budějoviciach.

Späť