Fándlyho medaila pre prof. RNDr. Milana Beža, CSc.

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

11. septembra 2017 sa konalo na pôde FAPZ SPU v Nitre výročné stretnutie členov Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied (SSPLPVV), pobočky v Nitre. Stretnutie členov viedol predseda pobočky v Nitre doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., ktorý v úvode osobitne privítal predsedu spoločnosti prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr. Po úvodnom slove prof. Jozef Golian predstavil SSPLPVV pri SAV z hľadiska jej histórie, kreovania a vízie do budúcnosti. Následne docent Branislav Gálik predniesol charakteristiku prof. RNDr. Milana Beža, CSc., ktorému predseda spoločnosti prof. Jozef Golian odovzdal Fándlyho medailu za celoživotný prínos v oblasti genetiky rastlín a rastlinných biotechnológií v Slovenskej republike. Ocenenie bolo navrhnuté pobočkou spoločnosti v Nitre a schválené výborom spoločnosti. Profesor Milan Bežo v krátkom príhovore poďakoval za uznanie a ocenenie. Pri príležitosti stretnutia členov spoločnosti bol vydaný recenzovaný zborník vedeckých prác, doc. Gálik sa poďakoval všetkým autorom a recenzentom za spoluprácu. V závere stretnutia sa docent Gálik s profesorom Golianom poďakovali za účasť na stretnutí.

Späť