Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov spoluorganizátor úspešnej konferencie

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

V dňoch 1. – 3. júna 2017 sa v Novom Sade v Srbsku konala medzinárodná konferencia pod názvom Organic Agriculture for Agrobiodiversity Preservation. Konferenciu organizovala Fakulta Poľnohospodárstva Univerzity v Novom Sade v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Národnou botanickou záhradou Národnej akadémie vied Ukrajiny M. M. Gryshka a Centra pre ekologickú výrobu v Selenči, v Srbsku. Cieľom konferencie bolo spojiť výskumníkov z rôznych študijných odborov v úzkom vzťahu k ekologickému poľnohospodárstvu a agrobiodiverzite. Bola to zároveň príležitosť pre vedcov, študentov, poľnohospodárov, ako aj zainteresované spoločnosti na výmenu informácií a získavanie poznatkov v rámci plenárnych prednášok, ústnych a posterových prezentácií, workshopov a exkurzií. 95 účastníkov z 18 krajín prezentovalo výsledky v oblasti ekologickej rastlinnej výroby, kvality pôdy, interakcie v poľnohospodárskych systémoch (pôda / mikrorganizmy / rastliny / hmyz). Pozornosť bola venovaná aj ekologickej živočíšnej výrobe s cieľom zachovania agro-biodiverzity, kvalite a bezpečnosti potravín, ako aj sociálno-ekonomickým aspektom ekologického poľnohospodárstva a agro-biodiverzity.

Ekologické poľnohospodárstvo je chápané ako trvalo udržateľný systém, ktorý vyrába nielen kvalitné potraviny, ale zabezpečuje aj starostlivosť o zdravie ľudí, pohodu zvierat, ochranu biodiverzity a životného prostredia. Ako sa v diskusii konferencie konštatovalo, význam tohto výrobného systému sa zvyšuje v dôsledku globálnych výziev ako potravinová bezpečnosť, klimatické zmeny a nadmerné využívanie zdrojov, pričom vytvára vhodnú ekonomickú perspektívu pre poľnohospodárov, producentov, spracovateľský priemysel a obchod.

Počas troch dní konferencie odznelo spolu 32 príspevkov a 65 posterových prezentácií v rámci 6 posterových sekcií. Účastníci konferencie mali možnosť v rámci odborného programu navštíviť spoločnosť Global Seed v obci Čurug, ktorá najväčším producentom mlieka v rámci systému organického poľnohospodárstva v Európe .

Konferencia sa konala v rámci aktivít medzinárodnej siete AgroBioNet ktorej hlavným cieľom je vytvorenie materiálno-technických a inštitucionálnych podmienok pre rozvoj medzinárodnej spolupráce pri využívaní tradičných, zabudnutých, nevyužívaných, menej známych druhov rastlín v súlade s ratifikovaným medzinárodným Dohovorom o biologickej diverzite.

Späť