Ďen otvorených dverí na FAPZ

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Na Dni otvorených dverí (6. 2. 2015) sa zúčastnilo 160 záujemcov o štúdium na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov. Študentov stredných škôl informoval dekan fakulty doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. spolu s prodekanom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. Ing. Milanom Šimkom, PhD. o možnostiach výberu študijných programov na prvom, ale aj druhom stupni štúdia. Po prednáške si uchádzači prezreli učebne, laboratória a prístrojové vybavenie jednotlivých katedier fakulty, kde ich vyučujúci oboznámili s vedecko-výskumným zameraním, s predmetmi, ktoré na katedrách vyučujú a možnosťami riešenia bakalárskych resp. diplomových prác.

Späť