Chcete študovať farmárstvo?

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ponúka nový akreditovaný bakalársky študijný program farmárstvo. Záujemcovia ho budú môcť študovať od septembra tohto roku.

Ako nás informoval garant ŠP farmárstvo doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD., absolvent uvedeného ŠP získa teoretické vedomosti o princípoch a podstatných faktoch vzťahujúcich sa k poľnohospodárskym systémom. Nadobudnuté praktické zručnosti a schopnosti mu umožnia  navrhovať a realizovať poľnohospodárske systémy v konkrétnych agroklimatických podmienkach, riadiť technologické procesy v poľnohospodárskej sústave a hodnotiť poľnohospodárske systémy podľa stanovených parametrov kvality. Zároveň získa aj poznatky o manažmente.

V rámci výučby budú študenti absolvovať také predmety ako je napr. botanika, zoológia, morfológia stavovcov, pedológia a základy geológie, všeobecná rastlinná výroba, ochrana a tvorba životného prostredia, všeobecná zootechnika, výživa zvierat, krmovinárstvo, všeobecná zoohygiena, manažment chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, hydiny a malých HZ,  mechanizácia živočíšnej a rastlinnej výroby, hodnotenie poľnohospodárskych produktov konzervovanie a úprava krmív a ďalšie.

Odborník tohto zamerania nájde uplatnenie ako stredný riadiaci a výkonný pracovník v technicko-hospodárskej oblasti poľnohospodárskych podnikov zaoberajúcich sa rastlinnou alebo živočíšnou produkciou, v technologickom procese poľnohospodársko – potravinárskych podnikov a v samostatnom podnikaní v oblasti agropotravinárskeho komplexu spôsobom farmového hospodárenia. Zároveň bude platným odborníkom v podnikoch biologických a chemických služieb a komerčných inštitúciách, ako aj vo vedeckovýskumných a vzdelávacích inštitúciách.

V danom študijnom programe prakticky všetci absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na 2. stupni.

Späť