BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019

vložil: Jozef Polák

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre svojimi študijnými programami pripravuje poľnohospodárskych odborníkov na úrovni I. a II. stupňa univerzitného štúdia, schopných riadiť produkciu potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu, rozvíjať mimo produkčné funkcie poľnohospodárstva a rozvoj vidieka, riadiť vedeckú výživu ľudí a uplatňovať biologické poznatky pre potreby spoločnosti.

Fakulta  v akademickom roku 2018/2019,  ponúka 8 akreditovaných  bakalárskych študijných  programov  v dennej forme štúdia a 4 študijné programy v externej forme štúdia.

 

Farmárstvo

Hipológia

Manažment rastlinnej výroby

Manažment živočíšnej výroby

Špeciálne chovateľstvo

Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Všeobecné poľnohospodárstvo

Výživa ľudí

Späť