69. Výročná konferencia európskej asociácie pre živočíšnu výrobu (EAAP), Dubrovnik, Chorvátsko

vložil: Jozef Polák

Po desaťročia, výročná konferencia víta vedcov a odborníkov z oblasti živočíšnej výroby, nielen z Európy ale aj ostatných krajín sveta. Kongres EAAP poskytuje náhľad na najnovšie výsledky výskumu v mnohých oblastiach živočíšnej produkcie. Je unikátnou príležitosťou na stretnutie vedcov a priemyslu, získanie nových poznatkov a na výmenu skúseností. V slede mnohých sekcií, plenárne zasadnutie, posterovú sekciu, výstavu a diskusie o dosiahnutých výsledkoch v európskej a svetovej živočíšnej výrobe, výročná konferencia predstavuje priestor na prenos poznatkov do praxe. Všetky tieto predpoklady robia s EAAP jeden z najväčších kongresov v oblasti živočíšnej produkcie na svete.

Tohtoročná konferencia privítala viac ako 1000 účastníkov z viac ako 50 krajín sveta. Slovensko bolo reprezentované na stretnutí členmi fakulty agrobiológie a fakulty biotechnológie potravinárstva troma katedrami: Katedrou genetiky a plemenárskej biológie, Katedrou výživy zvierat a Katedrou fyziológie zvierat.

Katedru genetiky a plemenárskej biológie prezentovali  prof. Ing. Anna Trakovická, CSc., doc Ing. Radovan Kasarda, PhD. a Ing. Nina Moravčíková, PhD., ktorí spolu vystúpili so 4 prednáškami a 2 postermi.

Katedru výživy zvierat a Katedru fyziológie zvierat prezentovali prof. Ing. Daniel Bíro, CSc., prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD., Ing. Michal Rolinec, PhD., a 3 mladí vedeckí pracovníci, ktorí vystúpili s jednou prednáškou a dvoma postermi.

Doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD. Ako predseda pracovnej skupiny pre krajiny strednej a východnej Európy, predniesol na zasadaní rady EAAP výročnú správu za rok 2017. Veľmi pozitívne boli hodnotené aktivity pracovnej skupiny smerom k zapojeniu mladých vedeckých pracovníkov do činnosti EAAP, je treba spomenúť, že Ing. Ondrej Hanušovský, PhD. Z katedry výživy zvierat sa stal členom pracovnej skupiny „Klub mladých“ pri EAAP za krajiny strednej a východnej Európy.

Popri bohatom odbornom programe, organizátori pripravili atraktívny sociálny program vrátane odborných exkurzií na farmy s chovom autochtónnych plemien dobytka, oviec, kôz a somárov a spoznanie Chorvátska.

Tento kongres bol znova prestížnou príležitosťou na stretnutie starých známych a kolegov, na prezentáciu a príležitosťou stretnutia nových partnerov na spoluprácu.

Späť