21. česká a slovenská konferencia o ochrane rastlín

vložil: Jozef Polák

V dňoch 5. – 6. 9. 2018 sa, na Mendelovej univerzite v Brne, konala 21. česká a slovenská konferencia o ochrane rastlín. Katedra ochrany rastlín na konferencii predstavila výsledky svojej vedeckovýskumnej práce formou prednášok a posterov. Mykologickú sekciu uzavrel prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. – vedúci Ústavu pestovania, šľachtenia rastlín a rastlinolekárstva Mendelovej univerzity v Brne so slovami, že budúcnosť rastlinolekárstva je v oboch krajinách dobre zabezpečená. Počas spoločenského večera vedúci Katedry ochrany rastlín FAPZ SPU v Nitre prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. prevzal putovný pohár konferencie, poďakoval sa organizátorom za pozvanie a všetkých prítomných zároveň pozval na 22. slovenskú  a českú konferenciu o ochrane rastlín, ktorá sa bude konať v Nitre v roku 2020. Rok 2020 bude významný práve tým, že ho FAO vyhlásila za Medzinárodný rok zdravia rastlín. 

Späť