Možnosti štúdia na fakulte

Informácie o štúdiu a prijímacom konaní na 1. (bakalársky) stupeň štúdia

pre akademický rok 2018/2019

Termín podania prihlášky na I. stupeň štúdia: do 3. augusta 2018 (2. kolo),

Prijímacie pohovory:  17.  augusta 2018 (2. kolo),

 

Zasielanie prihlášok na adresu:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku 2, 949 76   Nitra

 

Prijímacia skúška

Fakulta prihláseným uchádzačom zašle informácie o prijímacom konaní najneskôr do 25. 5. 2018. Uchádzači sa zúčastnia prijímacieho konania s požadovanými dokladmi. Poradie prijatých uchádzačov na príslušný študijný program bude stanovené počítačom na základe výsledku maturitnej skúšky. Pri naplnení plánovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže dekan fakulty prijať ďalších uchádzačov v poradí na alternatívny študijný program.

 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní

Uchádzač o štúdium  posiela  jednu prihlášku na bakalársky študijný program. V prihláške môže uviesť aj alternatívny študijný program. V prípade, že uvedie viac ŠP, prihláška bude zaradená na program, ktorý bude uvedený ako prvý v poradí. Súčasťou prihlášky je životopis, overená kópia maturitného vysvedčenia u uchádzačov, ktorí maturovali pred rokom 2018 (maturanti z roku 2018  prinesú maturitné vysvedčenie na prijímaciu skúšku),  a potvrdenie o úhrade poplatku 33 €, resp. 31 € za zabezpečenie prijímacieho konania.  Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu študenti pokračovať na inžinierskom stupni vo vybranom inžinierskom študijnom programe. Podrobnejšie informácie o štúdiu na FAPZ SPU uchádzači získajú na internetovej stránke  www.uniag.sk.

Poplatok za prijímacie konanie:

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na bakalársky študijný program FAPZ pre akademický rok 2018/2019 je  33 € za papierovú prihlášku a 31 € za elektronickú prihlášku.

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

-       pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške, ktorú vytlačíte a zašlete na študijné oddelenie fakulty

-        pri klasickej prihláške (papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVT-e, dostali v škole a pod.) – POPLATOK je potrebné uhradiť cez internetbanking, príp. bankovým prevodomurčite NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

 • Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
 • IBAN:  SK4081800000007000066247
 • konštantný symbol (KS)  0558
 • variabilný symbol (VS)  102900
 • špecifický symbol (ŠS)  102900721
 • správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Pre zrealizovanie platby za poplatok z iných krajín EÚ sú potrebné nasledovné údaje:

 • Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
 • IBAN:   SK4081800000007000066247
 • BIC/SWIFT kód:  SPSRSKBA
 • názov a adresa banky:  Štátna pokladnica, Radlinského 32,  811 07   Bratislava
 • konštantný symbol (KS)  0558
 • variabilný symbol (VS)   102900
 • špecifický symbol (ŠS)    102900721
 • správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

 

Organizácia štúdia

Fakulta uplatňuje v dennej forme štúdia flexibilný systém s možnosťou tvorby vlastného učebného plánu podľa individuálnej predstavy o vlastnej profilácii a individuálnou tvorbou rozvrhu hodín podľa ponúk katedier. V dennej, ako aj externej forme štúdia sa realizuje dvojstupňový systém, pričom prvý stupeň predstavuje trojročné bakalárske štúdium (na externej forme štvorročné štúdium), ktoré sa ukončuje štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce, absolventom sa udeľuje titul „bakalár“ (Bc.).  Úspešní absolventi môžu pokračovať v II. stupni štúdia, po absolvovaní ktorého sa im udeľuje titul „inžinier“ (Ing.). Počas štúdia môžu študenti FAPZ absolvovať atraktívne predmety Jazdectvo, Rybárstvo, Poľovníctvo, Včelárstvo, Výcvik psov, doplňujúce pedagogické štúdium, získať vodičské oprávnenie a pod.

Akreditované študijné program

 

Bakalárske štúdium

M

S

R

 PP

manažment rastlinnej výroby

D

P

Bc.

3

 60

manažment živočíšnej výroby

D

P

Bc.

3

 60

farmárstvo

D

P

Bc.

3

 60   

všeobecné poľnohospodárstvo

D, E

P

Bc.

3, 4

 30, 40    externé platené

           

udržateľné poľnohosp. a rozvoj vidieka        

D, E

P

Bc.

3, 4

60, 40   externé platené

výživa ľudí

D, E

P

Bc.

3, 4

100, 20   externé platené

špeciálne chovateľstvo

D

P

Bc.

3

 40

hipológia

D, E

P

Bc.

3, 4

 20, 40   externé platené

 

Informácie o štúdiu  a prijímacom konaní na 2. (inžiniersky) stupeň štúdia

pre akademický rok 2018/2019

 • Termín podania prihlášky na II. stupeň štúdia: do 15. 06. 2018.
 •  Prijímacie konanie:  29. 06. 2018   

Inžinierske štúdium  

M

S

R

PP

manažment rastlinnej výroby

D, E

P

Ing.

2, 3

externé platené

výživa a ochrana rastlín

D

P

Ing.

2

 

manažment živočíšnej výroby

D, E

P

Ing.

2, 3

externé platené

výživa zvierat a krmivárstvo

D

P

Ing.

2

 

špeciálne chovateľské odvetvia

D

P

Ing.

2

 

udržateľné poľnohosp. a rozvoj vidieka        

D, E

P

Ing.

2, 3

externé platené

výživa ľudí

D, E

P

Ing.

2, 3

externé platené

agroekologia

D

P

Ing.

2

 

genetické technológie v agrobiológii

D

P

Ing.

2

 

 

Školné na externej platenej forme štúdia v akad. roku 2018/2019  je 400 € na študijných programoch manažment rastlinnej výroby, manažment živočíšnej výroby, všeobecné poľnohospodárstvo a udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a 450 € na študijných programoch hipológia a  výživa ľudí.

FŠ – forma štúdia, D – denná forma, E – externá forma, M – metóda štúdia, P- prezenčná metóda štúdia  S – stupeň štúdia, R – dĺžka štúdia v rokoch, PP – plánovaný počet študentov;